กลับไปหน้าแรก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ติดต่อหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

เว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน ศ.ส.อ.
แผนที่เว็บไซท์

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Bachelor of Communication Arts Program In Broadcasting

2. ชื่อปริญญา
1. ชื่อปริญญาภาษาไทย
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

 2. ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
ชื่อย่อ : B.Com.Arts (Broadcasting)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะการสื่อสาร การบริหาร การจัดการ ที่สอดคล้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ ก้าวทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรม  จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในสื่อมวลชน  โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนมีทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ข้อ 5) ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ต้องมีความสนใจและมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น ต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และสนใจสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

ระบบการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ข้อ 4)

ระยะเวลาการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ข้อ 13)

การลงทะเบียนเรียน
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ข้อ 9) 

การวัดผลการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ข้อ 15)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551) ประกอบด้วยหมวดวิชาต่อไปนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต แบ่งเป็น

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 51 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเอก จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น


แผนปกติ
รายวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา
รายวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
รายวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
2.3 วิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2551) ประกอบด้วยหมวดวิชาต่อไปนี้

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  จำนวน 30 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
 
รหัส รายวิชา หน่วยกิต
HG001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
HG002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 2(1-2-3)
HG003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 2(1-2-3)
HG004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3* 2(1-2-3)
HG005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4* 2(1-2-3)
HG006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 1* 2(1-2-3)
HG007 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 2* 2(1-2-3)


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

เลือกเรียน 2 รายวิชา
รหัส รายวิชา หน่วยกิต
SG001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
SG002 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)
SG003 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตและการทำงาน 3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
BG001 การบริหารธุรกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3  หน่วยกิต

รหัส รายวิชา  หน่วยกิต
HG020 จิตวิทยาร่วมสมัย 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต  3 หน่วยกิต

เลือกเรียน 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หน่วยกิต
HG030 ทักษะชีวิต 3(2-2-5)
HG031 สุนทรียศิลป์ 3(2-2-5)

เงื่อนไขการศึกษารายวิชาในหลักสูตร
การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีเงื่อนไขกำกับในบางรายวิชา คือ “วิชาบังคับก่อน” หมายถึง นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับก่อนมาแล้ว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังนี้
1. วิชาที่ระบุว่า “ศึกษาก่อน”
หมายถึง นักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบปลายภาควิชาที่กำหนดมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ซึ่งอาจจะสอบผ่าน หรือไม่ผ่านก็ได้
2. วิชาที่ระบุว่า “สอบผ่าน”
หมายถึง นักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาที่กำหนดไว้

* สำหรับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ในคำอธิบายรายวิชาเพื่อเทียบโอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่นำผลคะแนน TOEIC 450 หรือมากกว่านักศึกษาสามารถเทียบโอนวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปหรือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับเทียบโอน

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต แบ่งเป็น

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน 51 หน่วยกิต


รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

LW961

กฎหมายการเมืองและการปกครองของไทย

3(3-0-6)

CA101

นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

CA102

สื่อมวลชนเบื้องต้น

3(3-0-6)

CA103

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

3(3-0-6)

CA104

การโฆษณาเบื้องต้น

3(3-0-6)

CA105

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

3(2-2-5)

CA201

การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

3(2-2-5)

CA202

วาทนิเทศ

3(2-2-5)

CA203

โสตทัศน์นิเทศ

3(3-0-6)

EC961

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

CA204

การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น

3(2-2-5)

CA301

สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

BA961

หลักการตลาด

3(3-0-6)

CA302

ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

3(3-0-6)

CA303

ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

CA304

การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

CA401

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

3(3-0-6)


2.2 วิชาเอก 

2.2.1 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น
รายวิชาบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

CB201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB202

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

3(2-2-5)

CB301

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB302

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง

3(2-2-5)

CB303

ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB401

เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB402

 

การบริหารงานและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(3-0-6)

 

CB403

การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(3-0-6)

CB404

สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(3-0-6)

CB405

ประสบการณ์วิชาชีพ

3(0-6-3)

CB406

สหกิจศึกษา

6(0-12-6)

 รายวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

CB321

ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ

3(3-0-6)

CB322

ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB323

ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB324

การออกแบบเครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB325

ฉากและวัสดุประกอบฉากเพื่องานวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB326

กราฟิกและอะนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB327

หัวข้อพิเศษทางวิทยุกระจายเสียง

3(2-2-5)

CB328

หัวข้อพิเศษทางวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB421

เรื่องคัดเฉพาะสื่อประสม

3(2-2-5)

CB422

การวางแผนและประเมินผลสื่อ

3(3-0-6)

CB423

 

การพูดภาษาอังกฤษในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

 

CB424

การแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB425

งานโครงการด้านวิทยุกระจายเสียง

3(2-2-5)

CB426

งานโครงการด้านวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

CB427

การศึกษาเฉพาะบุคคล

3(1-5-3)


2.3 วิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องเลือกเรียนหมวดวิชาโท หมวดใดหมวดหนึ่งที่คณะวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเปิดให้เรียนเป็นวิชาโท ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาโทคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะให้เลือกเรียนวิชาเลือกนอกคณะ ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาโทที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้

วิชาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ 9  หน่วยกิต

 

BX001

หลักการจัดการ

3(3-0-6)

BX002

การตลาดและการจัดการทางการตลาด

3(3-0-6)

BX003

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

3(3-0-6)

เลือก 6 หน่วยกิต  จากหมวดนี้

 

BX004

การเงินธุรกิจเบื้องต้น

3(3-0-6)

BX005

การจัดการการปฏิบัติการ

3(3-0-6)

BX006

การจัดการธุรกิจข้ามชาติ

3(3-0-6)

BX007

การบริหารการเงิน

3(3-0-6)

BX008

หลักและนโยบายการลงทุน

3(3-0-6)

BX009

การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด

3(3-0-6)

BX010

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

BX011

การเจรจาต่อรอง

3(3-0-6)

วิชาโท สาขาวิชาการบัญชี
สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ให้ศึกษาวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 AX001

หลักการบัญชีเบื้องต้น

3(3-0-6)

 AX002

กา รบัญชีชั้นกลาง 1

3(3-0-6)

 AX003

การบัญชีชั้นกลาง 2

3(3-0-6)

 AX004

การบัญชีต้นทุน 

3(3-0-6)

เลือก 3 หน่วยกิต  จากหมวดนี้

 

AX005

การบัญชีบริหาร

3(3-0-6)

AX006

การภาษีอากร 1

3(3-0-6)

AX007

หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3 ( 3 – 0 )

3(3-0-6)

AX008

การบัญชีภาษีอากร

3(3-0-6)

 AX009

การบัญชีสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

วิชาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 EX001

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

 EX002

ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย

3(3-0-6)

EX003

ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

EX004

เศรษฐกิจประเทศไทย

3(3-0-6)

 EX005

ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ

3(3-0-6)

EX006

เศรษฐกิจเอเชีย

3(3-0-6)

 EX007

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

3(3-0-6)

วิชาโท สาขาวิชามนุษยศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 HX001

การสื่อสารธุรกิจ 1

3(2-2-5)

HX002

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

3(1-2-3)

 HX003

เทคนิคการอภิปราย

3(2-2-5)

HX004

การสื่อสารธุรกิจ 2

3(2-2-5)

 HX005

การเขียนทางธุรกิจ

3(2-2-5)

-สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 HX101

การเขียนภาษาอังกฤษ

3(1-4-4)

HX102

การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น

3(1-4-4)

 HX103

การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น

3(1-4-4)

HX104

การแปลข่าวและสารคดี 1

3(1-4-4)

 HX105

การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1

3(1-4-4)

-สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 HX201

ภาษาญี่ปุ่น 1

3(3-0-6)

HX202

ภาษาญี่ปุ่น 2

3(3-0-6)

 HX203

ภาษาญี่ปุ่น 3

3(3-0-6)

HX204

ภาษาญี่ปุ่น 4

3(3-0-6)

 HX205

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1

3(1-4-4)

-สาขาวิชาภาษาจีน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 HX301

ภาษาจีนพื้นฐาน 1

3(2-2-5)

HX302

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

3(2-2-5)

 HX303

ภาษาจีนระดับกลาง 1

3(2-2-5)

HX304

ภาษาจีนระดับกลาง 2

3(2-2-5)

 HX305

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

-สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

HX401

การเขียนทางธุรกิจ

3(2-2-5)

 HX402

การอ่านทางธุรกิจ

3(2-2-5)

 HX403

เทคนิคการนำเสนอทางธุรกิจ

3(3-2-5)

HX404

การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น

3(2-2-5)

 HX405

การแปรรูปวรรณกรรม

3(2-2-5)

 HX406

การใช้ภาษาในสื่อมวลชน

3(3-0-6)

HX407

ภาษาโฆษณาในสังคมไทย

3(3-0-6)

 HX408

ศิลปะการสัมภาษณ์

3(2-2-5)

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 HX501

ธุรกิจสารสนเทศ

3(3-0-6)

HX502

การจัดการสารสนเทศธุรกิจ

3(3-0-6)

 HX503

การตลาดเพื่องานสารสนเทศ

3(3-0-6)

HX504

การจัดการสารสนเทศสำนักงาน

3(3-0-6)

 HX505

การจัดการเว็บไซต์เพื่อธุรกิจสารสนเทศ

3(2-2-5)

วิชาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

 

 SX001 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

SX002 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

3(2-2-5)

 SX003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(3-0-6)

SX004 หลักการจัดการฐานข้อมูล

3(2-2-5)

เลือก 3 หน่วยกิต  จากหมวดนี้

 

SX005 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3(3-0-6)

SX006 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

SX007 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

SX008 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

วิชาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 NX001

เทคโนโลยีระบบสื่อสาร

3(3-0-6)

NX002

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในนาคต

3(3-0-6)

 NX003

การจัดการไฟฟ้าและพลังงาน

3(3-0-6)

NX004

การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการปฏิบัติงาน

3(3-0-6)

 NX005

โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ

3(3-0-6)

วิชาโท สาขาวิชานิติศาสตร์

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

 LX001

หลักกฎหมายทั่วไป

3(3-0-6)

 LX002

กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

3(3-0-6)

LX003

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

3(3-0-6)

 

 LX004

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบื้องต้น

3(3-0-6)

LX005

กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น

3(3-0-6)

 LX006

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น

3(3-0-6)

วิชาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำหรับนักศึกษาต่างคณะ

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

CX001

นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

CX002

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

3(3-0-6)

CX003

การโฆษณากับสังคม

3(3-0-6)

CX004

สื่อสิ่งพิมพ์กับสังคม

3(3-0-6)

CX005

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมสมัย

3(3-0-6)


3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่คณะกำหนดไว้หรือรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

CA001

มนุษยสัมพันธ์

3(3-0-6)

CA002

ศิลปะการพูด

3(2-2-5)

CA003

ธุรกิจสื่อสารมวลชน

3(3-0-6)

CA004

สัมมนาการสื่อสารกับสังคม

3(3-0-6)

CA005

สื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อมศึกษา

3(3-0-6)

CA006

การแปลสำหรับนิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

CA007

การแปลบันเทิงคดีนิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

HG001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

 

HG002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

2(1-2-3)

 

HG020

จิตวิทยาร่วมสมัย

3(3-0-6)

 

SG003

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตและการทำงาน  *

3(2-2-5)

 

BG001

การบริหารธุรกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

3(3-0-6)

 

LW961

กฎหมาย การเมือง และการปกครองของไทย

3(3-0-6)

 

CA101

นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

 

รวม

20

 


ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

HG003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(1-2-3)

ศึกษาก่อน HG002 หรือคะแนน
TOEIC 200 หรือเทียบเท่า

SG001

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม *

3(3-0-6)

 

HG031

สุนทรียศิลป์  หรือ HG030 ทักษะชีวิต

3(2-2-5)

 

CA102

สื่อมวลชนเบื้องต้น

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน CA101

CA103

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน CA101

CA104

การโฆษณาเบื้องต้น

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน CA101

CA105

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน HG001

รวม

20

 

* ภาคปกติ 2 เรียนในภาคฤดูร้อน (2 วิชา)

ชั้นปีที่ 2

ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

HG004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

2(1-2-3)

ศึกษาก่อน HG003 หรือคะแนน
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า

CA201

การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

3(2-2-5)

 

EC961

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

 

CA203

โสตทัศน์นิเทศ

3(3-0-6)

 

CA204

การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น

3(2-2-5)

 

CB201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

 

 

เลือก วิชาเลือกเสรี 1 วิชา *

3

 

รวม

20

 


ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

HG005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

2(1-2-3)

ศึกษาก่อน HG004 หรือคะแนน
TOEIC 300 หรือเทียบเท่า

BA961

หลักการตลาด

3(3-0-6)

 

CA202

วาทนิเทศ

3(2-2-5)

 

CB202

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

3(2-2-5)

 

วิชาโท

1 วิชา

3

 

 

เลือก วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

 

รวม

17

 

* ภาคปกติ 2 เรียนในภาคฤดูร้อน

ชั้นปีที่ 3

ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

HG006

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 1

2(1-2-3)

ศึกษาก่อน HG005 หรือคะแนน
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า

CA301

สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

 

CA302

ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

3(3-0-6)

 

CA303

ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์ *

3(2-2-5)

สอบผ่าน HG005

CB301

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

 

วิชาเอก

เลือก 1 วิชา เฉพาะผู้ที่เลือกวิชาโทบริหาร/
ภาษาจีน/ญี่ปุ่น

3

 

วิชาโท

1 วิชา

3

= ต้องเรียน 2 วิชา ถ้าไม่ใช่
โทบริหาร จีน ญี่ปุ่น

รวม

20

 


ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

HG007

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 2

2(1-2-3)

ศึกษาก่อน HG006 หรือคะแนน
TOEIC 400 หรือเทียบเท่า

CA304

การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

 

CB302

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง

3 (2-2-5)

สอบผ่าน CB301

CB303

ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3 (2-2-5)

สอบผ่าน CA204

วิชาเอก

เลือก 1 วิชา *

3 – 6

 

วิชาโท

1 – 2 วิชา 

3

 

รวม

17 - 20

 

* ภาคปกติ 2 เรียนในภาคฤดูร้อน (2 วิชา)

ชั้นปีที่ 4

ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

CA401

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

3(3-0-6)

 

CB401

เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3(2-2-5)

 

CB402

การบริหารงานและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(3-0-6)

 

CB403

การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(3-0-6)

สอบผ่าน CA304

วิชาเอก

เลือก 1 วิชา

3

 

วิชาโท

1 – 2 วิชา

3 - 6

 

รวม

18 - 21

 


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

CB404

สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3(3-0-6)

สอบผ่าน CB202 และ CB301

CB405

ประสบการณ์วิชาชีพ

3(0-6-3)

สอบผ่าน รายวิชาในหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
และตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

วิชาโท 

ภาษาจีน 1 วิชา 

3

 

รวม

6 - 9

 

หรือ
แผนสหกิจศึกษา

ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/หมายเหตุ

CB406

สหกิจศึกษา

6(0-12-6)

สอบผ่าน รายวิชาในหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
และตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

รวม

6

 

หมายเหตุ : ในภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 ผู้ที่เลือกวิชาโทภาษาจีน อาจมีวิชาที่ต้องเรียนอีก 1 วิชา
จึงไม่สามารถเลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษา หรือ ไม่สามารถเรียนวิชาโท ใน
ภาคการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษา

HG001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Thai Language for Communication) 

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานในปัจจุบัน หลักการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HG002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(1-2-3)
(English for Communication 1)

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เน้นการออกเสียงให้ถูกต้องในระดับคำ วลี และประโยค สามารถอ่าน และเข้าใจป้าย ประกาศ แบบฟอร์ม ใบสมัคร สลากสินค้าต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน เขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง มีหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบ

HG003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3)
(English for Communication 2)

ศึกษาก่อน: HG002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ คะแนน TOEIC 200 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการฟัง การสนทนา ถามและตอบเรื่องที่ฟัง โดยเน้นเรื่องที่มีเนื้อหาทันสมัยและไม่ซับซ้อน อ่านและเข้าใจหัวข้อข่าวโฆษณาที่มีคำศัพท์ในระดับพื้นฐาน เน้นเนื้อเรื่องที่ทันสมัย และอยู่ในความสนใจ เขียนบรรยายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและจดบันทึกข้อความสั้น ๆ มีหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบ

HG004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2(1-2-3)
(English for Communication 3)

ศึกษาก่อน: HG003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดในชีวิตประจำวันในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างง่าย ๆ อ่านจับใจความสำคัญในระดับย่อหน้าที่มีหลากหลาย และซับซ้อนขึ้น เขียนบทบรรยายขนาดสั้นเกี่ยวกับคน สิ่งของ สถานที่ มีหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบ

HG005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2(1-2-3)
(English for Communication 4)

ศึกษาก่อน: HG004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรือ คะแนน TOEIC 300 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน รวมถึงบทความ ข่าวและเรื่องเฉพาะในแวดวงอาชีพแสดงความคิดเห็น จับใจความสำคัญ นำข้อมูลที่ค้นคว้ามาเสนอต่อชั้นเรียน เขียนประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบ

HG006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 1 2(1-2-3)
(English for Careers 1)

ศึกษาก่อน: HG005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 หรือ คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ สอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ มารยาทการสมาคม รวมถึงมารยาทในแวดวงธุรกิจ นำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นประกอบ อ่านและเข้าใจบทความเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว โต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบ

HG007 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 2 2(1-2-3)
(English for Careers 2)

ศึกษาก่อน: HG006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 1 หรือ คะแนน TOEIC 400 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการฟัง การอ่านบทความ ข่าวธุรกิจที่มีเนื้อหาซับซ้อน เข้าใจประเด็นสำคัญ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นธุรกิจ ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จำลอง เขียนบรรยายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ บันทึกภายในเพื่อแจ้งข่าวสาร และเสนอแนะความคิดเห็น มีหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (6 หน่วยกิต)

SG001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Science, Technology and Environment)

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบในด้าน ต่าง ๆ และแนวทางแก้ไข

SG002 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6)
(Mathematical and Statistics for Decision Making)

ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล ตัวแบบคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สถิติและการใช้วิธีการทางสถิติ การอ่านและแปลผลลัพธ์จากโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ

SG003 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตและการทำงาน  3(2-2-5)
(Information Technology for Work and Life)

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญ วิวัฒนาการ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตและการทำงาน ระบบคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการสื่อสาร ข้อมูลและระบบเครือข่าย ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)

BG001 การบริหารธุรกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6)
(Thai Business Management in Globalization)

ความเชื่อมโยงของโลกปัจจุบันทั้งทางด้านสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อธุรกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต)

HG020 จิตวิทยาร่วมสมัย 3(3-0-6)
(Contemporary Psychology)
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา  พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ การเปลี่ยนทัศนคติ การช่วยเหลือและการต่อต้านทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ความก้าวร้าว จิตวิทยาการนำและการทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้เหตุผล วิเคราะห์ และอธิบายประเด็นปัญหาพฤติกรรมทางสังคม  ให้บุคคลรู้จักตน เข้าใจคน และปรับตัวได้ 

HG021 หลักการคิดและการใช้เหตุผล  3(3-0-6)
(Methods of Thinking and Reasoning)

ความสำคัญของการคิดและการใช้เหตุผลต่อการแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม การนำหลัก-การคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ และการคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นกลุ่ม ผลเสียของการใช้ทัศนคติและอารมณ์เหนือเหตุผล การอ้างเหตุผลบกพร่อง การฝึกทักษะการใช้เหตุผล ได้แก่ การให้คำจำกัดความ การประเมินความจริงเท็จของข้อมูล และการตัดสินใจแบบองค์รวมเพื่อให้นักศึกษาสามารถยืนหยัดอยู่ในกระแสสังคมบริโภคอย่างรู้เท่าทัน

กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต  (3 หน่วยกิต)

HG030 ทักษะชีวิต 3(2-2-5)
(Life Skills)

ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อพัฒนากาย จิต อารมณ์ สังคม การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ความซาบซึ้งในสุนทรียศิลป์ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การเข้าสมาคม การอยู่ร่วมกันในสังคม การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

HG031 สุนทรียศิลป์ 3(2-2-5)
(Aesthetics)

วิวัฒนาการ คุณค่าและความงามของศิลปะ ดนตรี อารยธรรม ที่สะท้อนชีวิตและสังคม ความซาบซึ้งในสุนทรียศิลป์ การมีประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ และฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการประสานกิจกรรมระหว่างงานศิลปะ ดนตรี และการนันทนาการ

หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

LW961 กฎหมาย การเมืองและการปกครองของไทย  3(3-0-6)
(Thai Law Politics and Government)

ความหมาย ความสำคัญของหลักการของกฎหมาย ระบบกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
ศึกษารูปแบบของการเมือง รัฐและสถาบันทางการเมือง โครงสร้างและวิวัฒนาการทางการปกครองของไทย ระบบและกลไกการบริหารของรัฐ 

CA101 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Communication Arts)

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการสื่อสาร องค์ประกอบ และแบบจำลองของกระบวนการสื่อสาร ลักษณะ บทบาท หน้าที่และวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน ระบบและอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนที่มีต่อสังคม  องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และการสื่อสารกับการพัฒนาประเทศ

CA102 สื่อมวลชนเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Mass Media)

ศึกษาก่อน: CA101 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่อื่น ๆ กำเนิดวิวัฒนาการของสื่อในบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมของไทย และในระดับสากล  บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง กระบวนการผลิต การจัดการและการบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

CA103 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น  3(3-0-6)
(Introduction to Public Relations)

ศึกษาก่อน: CA101 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น 
ความหมาย แนวคิด หลักการ ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาชนเป้าหมายและเครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประชามติกับการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสาธารณประโยชน์ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ์ต่อสังคม

CA104 การโฆษณาเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Advertising)

ศึกษาก่อน : CA101 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
ทฤษฎี หลักพื้นฐานของการโฆษณา บทบาทของการโฆษณาสินค้าและบริการ ที่มีต่อผู้บริโภค สังคม และเศรษฐกิจ การวิเคราะห์สินค้าตลาดและผู้บริโภค กระบวนการโฆษณาการวางแผนงาน การเลือกใช้สื่อและการประเมินผลการโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา หน้าที่และบริการของบริษัทตัวแทนโฆษณา จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโฆษณา

CA105 พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน  3(2-2-5)
(Reading and Writing Skills Development)

ศึกษาก่อน: HG001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ฝึกการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ศึกษารูปแบบการเขียนของบทอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่าของบทอ่าน ฝึกเขียนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น เพื่อเล่าเรื่อง อธิบายคำหรือข้อความ แสดงความคิดเห็น และสร้างจินตนาการ เป็นต้น

CA201 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น  3(2-2-5)
(Introduction to Still and Motion Pictures)

พัฒนาการ ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กระบวนการล้างฟิล์มและการอัดขยายภาพ อุปกรณ์ วัสดุ และวิธีการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพด้วยกล้องธรรมดาและกล้องระบบดิจิทัล ฝึกถ่ายภาพนอกสถานที่และฝึกทำภาพถ่ายในห้องปฏิบัติการ

CA202 วาทนิเทศ 3(2-2-5)
(Speech Communication)

ทฤษฎีหลักการพูด ความสำคัญ องค์ประกอบและประเภทของการพูด การเตรียมการพูด ฝึกการพูดประเภทต่าง ๆ ในที่ชุมชน ได้แก่ การพูดเล่าเรื่อง การพูดโน้มน้าวใจ การสัมภาษณ์ การประชุม การอภิปราย และการโต้วาที รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินผลการพูด

CA203 โสตทัศน์นิเทศ 3(3-0-6)
(Introduction to Audio-Visual Communication)

จิตวิทยาการสื่อสารด้วยภาพ ตัวอักษร และเสียง การออกแบบจัดหน้าและรูปเล่มหนังสือพิมพ์นิตยสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ องค์ประกอบและการสร้างความต่อเนื่องทางภาพและเสียงของโทรทัศน์และภาพยนตร์ การใช้จิตวิทยาในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้และความเข้าใจของผู้รับสาร

EC961 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Economics)

หลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไประดับจุลภาคและมหภาค การทำงานของกลไกราคา โครงสร้างตลาดแบบต่าง ๆ การผลิตและต้นทุนการผลิต ปัญหาผลกระทบภายนอกและการจัดสรรสินค้าสาธารณะ หลักการเบื้องต้นของการคำนวณรายได้ประชาชาติ โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย การบริโภค การออม การลงทุน ตลาดเงินและตลาดทุน การค้าระหว่างประเทศ  นโยบายการเงินและการคลัง ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ เงินเฟ้อ การว่างงาน เงินฝืด เงินตึง รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

CA204 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น  3(2-2-5)
(Introduction to News Reporting and Writing)
 
ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของข่าว คุณสมบัติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของผู้สื่อข่าว การประเมินคุณค่าของแหล่งข่าว เน้นเทคนิคการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งฝึกการเขียนข่าวเพื่อรายงานทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

CA301 สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)
(Information for Communication Arts)

แนวคิด หลักเกณฑ์ โครงสร้าง และกระบวนการทางสารสนเทศ ความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศ  การสืบค้น และการนำเสนอสารสนเทศ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ให้สอดคล้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์

BA961 หลักการตลาด 3(3-0-6)
(Principles of Marketing)

ความหมายของการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ  หน้าที่ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อ  ตลาดและส่วนแบ่งการตลาด การใช้ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด

CA302 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
(Theories of Mass Communication)

ทฤษฎี และแนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม โดยมุ่งให้เข้าใจทฤษฎี และการนำทฤษฎีมาใช้ในการอธิบายผลสะท้อนของสื่อมวลชนที่มีต่อสมาชิกในสังคม

CA303 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)
(English for Communication Arts )

สอบผ่าน: HG005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
ฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดของบท-สนทนา ข่าว สารคดี รายงาน การบรรยาย ฝึกการพูด การแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การเสนอรายงาน  สรุปความจากที่ฟัง ฝึกการอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้านนิเทศศาสตร์ เช่น ข่าว โฆษณา บทความ ข่าวจากโทรพิมพ์ เป็นต้น เพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียด ฝึกการเขียนสรุปความข่าวและการรายงานข่าว

CA304 การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์  3(3-0-6)
(Introduction to Communication Research)

กระบวนการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  ประเภทของการวิจัย การตั้งปัญหานำวิจัย การสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน  การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติเบื้องต้นในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเสนอผลการวิจัย

CA401 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
(Law and Ethics of Mass Communication)

กฎหมายและหลักจริยธรรมสื่อสารมวลชน กฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาท ละเมิด และความรับผิดชอบทางแพ่ง พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การโฆษณา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสรีภาพของสื่อมวลชนกับสังคม รวมทั้งศึกษากรณีตัวอย่างในวิชาชีพสื่อสารมวลชน

วิชาเอกรายวิชาบังคับ 

CB201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
(Script Writing for Radio and Television)

รูปแบบและขั้นตอนการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ การประมวลความคิด การค้นคว้า การคัดเลือกข้อมูล การเรียบเรียงให้เป็นบทรายการ ฝึกการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

CB202 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  3(2-2-5)
(Radio Program Production)

ประเภทและกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การสื่อความหมายด้วยเสียง เรียนรู้การใช้สัญญาณมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบันทึกเสียง การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เทคนิคการวางแผน การผลิต การนำเสนอ และการประเมินผลรายการ ฝึกการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่

CB301 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Introduction to Television Program Production)

กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  จิตวิทยาการสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ในการสร้างสาร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย วิธีการนำเสนอ และการประเมินผลรายการ

CB302 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง  3(2-2-5)
(Advanced Television Program Production)

สอบผ่าน: CB301 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
กระบวนการผลิต และการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ การใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการผลิตรายการ

CB303 ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
(Broadcasting News)

สอบผ่าน: CA204 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น
ทฤษฎีและหลักในการสื่อข่าว การเขียนข่าวและการรายงานข่าวเพื่อนำเสนอทางวิทยุกระจาย-เสียงและวิทยุโทรทัศน์  รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติและจริยธรรมในการสื่อข่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นฝึกการสื่อข่าว  การเขียนข่าวและการรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

CB401 เทคนิคการนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Broadcasting Presentation Techniques)

หลักการและวิธีการนำเสนอผลงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แก่บริษัทลูกค้า สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการเตรียมงาน เอกสารผลงานและงบประมาณการผลิตให้ลูกค้าอนุมัติ เทคนิคการประมูลงาน ต่อรองราคา ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ

CB402 การบริหารงานและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(3-0-6)
(Business Administration for Broadcasting Management)

หลักการ ระบบการบริหารงานและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ-โทรทัศน์ อันประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และองค์กรที่ดำเนินงานด้านการกระจายเสียง และการแพร่ภาพ โดยเน้นการจัดการองค์กรการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  การวางแผนควบคุมทรัพยากร การกำหนดแผนหลัก ตารางงาน การประมาณรายได้ รายจ่าย และผลตอบแทนที่ต้องการ โดยคำนึงถึงศึกษาปัจจัยทางธุรกิจ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาด้านการบริหารงาน และการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และแนวทาง แก้ไข

CB403 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(3-0-6)
(Broadcasting Research)

สอบผ่าน: CA304 การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 
ความหมาย ความสำคัญหลักการ ขั้นตอนของการวิจัยที่จำเป็นสำหรับการวางแผน การผลิต และการประเมินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยเน้นการวิจัยในเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  เนื้อหา และ ผู้รับสาร ปัจจัยสำคัญของผู้รับสารในการกำหนดการคัดเลือกรับสารและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการรับสารจากสื่อมวลชน  การใช้ข้อมูลจากการวิจัยผู้รับสาร คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย ฝึกการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารสื่อมวลชน ฝึกทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ในงานวิทยุกระจาย-เสียงและวิทยุโทรทัศน์

CB404 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(3-0-6)
(Seminar on Broadcasting)

สอบผ่าน: CB202 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
: CB301 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
การวิเคราะห์ปัญหาของงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังคมปัจจุบัน เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านวิทยุและโทรทัศน์

CB405 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-6-3)
(Broadcasting Practicum)

สอบผ่าน: รายวิชาในหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
จัดให้นักศึกษาออกฝึกงานวิทยุหรือโทรทัศน์ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ องค์กรที่ดำเนินงานด้านการกระจายเสียง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา ให้มีชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง และให้เสนอรายงานการฝึกงานประกอบ 

CB406 สหกิจศึกษา 6(0-12-6)
(Co-operative Education)

สอบผ่าน: รายวิชาในหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยจัดให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแต่การเขียนใบสมัคร การผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการ การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว และการประเมินผลการทำงาน โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการทำงานรายวิชาเลือก 

CB321 ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ 3(3-0-6)
(International Broadcasting System)

โครงสร้าง ระบบ และการดำเนินงานของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การสื่อสารดาวเทียม และการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ

CB322 ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Radio and Television Moderating Technique)

หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึกการประกาศ การพูดออกเสียง การใช้น้ำเสียงที่ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธี การแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียง การวางท่าทาง บุคลิกภาพ การแสดงออกต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ เทคนิค ไหวพริบในการดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ในห้องแสดงและนอกสถานที่ ทั้งรายการสดและบันทึกเทป โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่ดี

CB323 ศิลปะการแสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Acting for Television)

หลักและวิธีการเป็นนักแสดงละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ฝึกสมาธิ การสร้างอารมณ์  ความรู้สึก การเคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้พลังเสียงเพื่อการแสดง การสวมบทบาทของนักแสดงตามบท

CB324 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Costume and Make-up Design for Television)

ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร และพิธีกรทางวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ
หลักและวิธีการแต่งหน้าเพื่อใช้ในงานวิทยุโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือ และการใช้เครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ สำหรับการแต่งหน้าแบบสวยงามและแบบพิเศษ

CB325 ฉาก และวัสดุประกอบฉากเพื่องานวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Set Design for Television)

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับฉากและวัสดุประกอบฉาก หลักการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุประกอบฉากที่เหมาะสม ฝึกการจัดฉาก และการใช้วัสดุประกอบฉากต่าง ๆ

CB326 กราฟิกและอะนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Graphic and Animation for Television)

ลักษณะของงานกราฟิกและอะนิเมชั่น หลักการออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านกราฟิกและอะนิเมชั่น เพื่อใช้ในงานวิทยุโทรทัศน์

CB327 หัวข้อพิเศษทางวิทยุกระจายเสียง  3(2-2-5)
(Selected Topic for Radio)

สอบผ่าน: CB202 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยุกระจายเสียง โดยสาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือกและกำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

CB328 หัวข้อพิเศษทางวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Selected Topic for Television)

สอบผ่าน: CB301 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยุโทรทัศน์ โดยสาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือก และกำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

CB421 เรื่องคัดเฉพาะสื่อประสม  3(2-2-5)
(Selected Topic for Multimedia)

สอบผ่าน: CB202 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
: CB301 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อประสม โดยสาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือกและกำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

CB422 การวางแผนและประเมินผลสื่อ  3(3-0-6)
(Mass Media Planning and Evaluation)

หลักและวิธีการวางแผนการใช้สื่อมวลชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์และธุรกิจเอกชน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการวางแผน กระบวนวิธีการต่าง ๆ ของแผน รวมทั้งเทคนิคการประเมินผลตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

CB423 การพูดภาษาอังกฤษในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Advanced English for Broadcasting)

สอบผ่าน: CA303 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
เทคนิคการอ่านข่าวภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้อง การเป็นพิธีกร การสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

CB424 การแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(International News Translation and Reporting for Broadcasting)

การแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศ จากสำนักข่าวและแหล่งข่าวต่างประเทศ หลักการแปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เน้นความถูกต้องเที่ยงตรง และได้ใจความที่เหมาะสมตามลักษณะของข่าว ฝึกการอ่านข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศทั้งในและนอกสถานที่ 

CB425 งานโครงการด้านวิทยุกระจายเสียง  3(2-2-5)
(Radio Project)

สอบผ่าน: CB202 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยุกระจายเสียง โดยนักศึกษาจัดทำเป็นโครงการเพื่อนำเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในรูปแบบรายงานและผลงานที่ผลิตสำเร็จออกมาตามโครงการที่เสนอ

CB426 งานโครงการด้านวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5)
(Television Project)

สอบผ่าน: CB301 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
การศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยนักศึกษาจัดทำเป็นโครงการเพื่อนำเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในรูปแบบของรายงานและผลงานที่ผลิตสำเร็จออกมาตามโครงการที่เสนอ

CB427 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3(1-5-3)
(Individual Study)

การศึกษาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ โดยนักศึกษาจะต้องเสนอโครงร่างของเรื่องที่สนใจศึกษา พร้อมเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติจากสาขาวิชาก่อนการลงทะเบียน

กลุ่มรายวิชาโท

วิชาโท คณะบริหารธุรกิจ 

BX001 หลักการจัดการ
  3(3-0-6)
(Principles of Management)

เทียบเท่า BA921 องค์การและการจัดการ (คณะบัญชี)
ลักษณะขององค์การและการบริหาร วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ หลักและแนวคิดที่เกี่ยวกับหน้าที่ด้านการจัดการ  ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การชักนำ และการควบคุม รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร  ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ

BX002 การตลาดและการจัดการทางการตลาด  3(3-0-6)
(Marketing and Marketing Management)

ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการของการตลาด แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งตลาด สถาบันทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  การวิจัยตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาดตลอดจนบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของการตลาดต่อสังคม  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทางการตลาด

BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  3(3-0-6) 
(Human Resource Management in Organizations)

แนวความคิดสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีธำรงรักษาบุคลากรให้เกิดความพึงใจในการปฏิบัติงาน

BX004 การเงินธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6)
(Introduction to Business Finance)

เทียบเท่า BA923 การเงินธุรกิจ (คณะบัญชี) หรือ
EC312 การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
เป้าหมายและหน้าที่ในการบริหารงานการเงินเบื้องต้น งบการเงินและการนำข้อมูลจากงบการเงินไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน  การจัดการเงินสด ลูกหนี้และสินค้า การจัดหาเงินทุน การศึกษาโครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน  การวิเคราะห์โครงการลงทุน

BX005 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
(Operations Management)

เทียบเท่า BA924 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (คณะบัญชี)
ลักษณะและความสำคัญของการจัดการการผลิตและบริการ การกำหนดความต้องการของลูกค้า  การตัดสินใจด้านการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและการควบคุมการผลิต  การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมของคงคลัง และระบบการบำรุงรักษา  การวางแผนวัตถุดิบ การปรับการขนส่งและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเข้าช่วยในการจัดการด้านการผลิตและการบริการ

BX006 การจัดการธุรกิจข้ามชาติ 3(3-0-6)
(Managing Multinational Business)

ศึกษาก่อน: BX001 หลักการจัดการ
หรือ BA921 องค์การและการจัดการ (คณะบัญชี) หรือ เทียบเท่า
ลักษณะของธุรกิจข้ามชาติ ผลกระทบจากภาวะแวดล้อมในแต่ละประเทศ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ ฯลฯ การจัดการธุรกิจข้ามชาติตลอดจนศึกษาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

BX007 การบริหารการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Management)

ศึกษาก่อน: BA205 การเงินธุรกิจ
หรือ BX004 การเงินธุรกิจเบื้องต้น
หรือ BA923 การเงินธุรกิจ
หรือ EC312 การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรือ เทียบเท่า
นโยบายการเงินต่างๆอันมีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารการเงินของธุรกิจ เทคนิคที่ใช้ในการบริหารการเงิน  การจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆโครงสร้างของเงินทุน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร  ตลอดจนแนวทางต่างๆในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการ

BX008 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6)
(Principles and Policies of Investment)
ศึกษาก่อน: BF302 การจัดการทางการเงิน
หรือ BX004 การเงินธุรกิจเบื้องต้น
หรือ BA923 การเงินธุรกิจ
หรือ EC312 การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรือ เทียบเท่า
เทียบเท่า BF407 หลักและนโยบายการลงทุน (คณะบริหารธุรกิจ)
การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน  การวิเคราะห์เพื่อประเมินราคาและมูลค่าการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน

BX009 การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด  3(3-0-6)
(Promotion and Marketing Communication)

ศึกษาก่อน: BA201 หลักการตลาด
หรือ BX002 การตลาดและการจัดการทางการตลาด
หรือ BA922 หลักการตลาด หรือ เทียบเท่า
เทียบเท่า BK304 การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด (คณะบริหารธุรกิจ)
ความรู้เบื้องต้นของการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด เข้าใจถึงการวางแผนการส่งเสริมการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาด โดยให้เข้าใจในแต่ละเครื่องมือของการส่งเสริมการตลาดในด้านการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เช่น การทำ Entertainment Marketing ตลอดจนความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

BX010 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)
(Human Resource Recruitment and Selection)

ศึกษาก่อน: BH302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หรือ BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หรือ เทียบเท่า
เทียบเท่า BH303 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (คณะบริหารธุรกิจ)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการวางแผนกำลังคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การคัดเลือกบุคลากร  การวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ และการปริมาณงานขององค์การ วิธีการสรรหาการคัดเลือก  รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการใช้แบบทดสอบต่าง ๆ ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่องค์การ

BX011 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
(Negotiation)

เทียบเท่า BM305 การเจรจาต่อรอง (คณะบริหารธุรกิจ)
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจาต่อรอง  ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง

วิชาโท คณะบัญชี
สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (บังคับ 12 หน่วยกิต)


AX001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(2–2-5)
(Principles of Accounting)

(เทียบเท่า AC911 หลักการบัญชี 1 AC931 บัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ และ AC951 หลักการบัญชี เบื้องต้น)
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชี ตลอดจนการจัดทำงบการเงินเพื่อการวัดผลการดำเนินงาน  และแสดงฐานะทางการเงิน ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม

AX002 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2–2-5)
(Intermediate Accounting I)

ศึกษาก่อน : AX001 หลักการบัญชีเบื้องต้น หรือ AC911 หลักการบัญชี 1 หรือ AC931 บัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรือ AC951 หลักการบัญชี เบื้องต้น
ความหมาย การจำแนกประเภท การวิเคราะห์ และการคำนวณราคาทุนของสินทรัพย์ วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าสูญสิ้น  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชีที่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การแสดง รายการสินทรัพย์ ต่าง ๆ ในงบดุลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

AX003 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2–2-5)
(Intermediate Accounting II)

สอบผ่าน : AX001 หลักการบัญชีเบื้องต้น หรือ AC911 หลักการบัญชี 1 หรือ AC931 บัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรือ AC951 หลักการบัญชี เบื้องต้น
หลักเกณฑ์และกระบวนการบันทึกบัญชีหนี้สิน ตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องการรับรู้รายการ  การวัดมูลค่าหนี้สิน การจำหน่ายจ่ายโอน การแสดงรายการหนี้สินและทุน ในงบการเงิน  และการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนของทุนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด  การบัญชีสำหรับการเลิกกิจการห้างหุ้นส่วนและบริษัท (Liquidating)

AX004 การบัญชีต้นทุน 3(2–2-5)
(Cost Accounting)

ศึกษาก่อน : AX002 การบัญชีชั้นกลาง 1
วัตถุประสงค์ แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน งบการเงินของกิจการผลิตสินค้า  และการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชีต้นทุนจ่ายจริง ระบบบัญชีต้นทุนปกติ ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน บัญชีแยกประเภทโรงงาน การปันส่วนต้นทุน การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ การบัญชีต้นทุนช่วง การบัญชีเกี่ยวกับเศษวัสดุ ของเสีย และสินค้ามีตำหนิ การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing

สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (เลือก 3 หน่วยกิต)

AX005 การบัญชีบริหาร 3(2–2-5)

(Managerial Accounting)
ศึกษาก่อน : AX004 การบัญชีต้นทุน
วัตถุประสงค์ แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีเพื่อการจัดการ เทคนิคในการประมาณต้นทุน วิธีการต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม การวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ของ ต้นทุน – ปริมาณ – กำไร การจัดทำงบประมาณ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การกำหนดราคาโอน การวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน

AX006 การภาษีอากร 1 3(3–0-6)
(
Taxation 1)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

AX007 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3–0-6)
(Principles of Accounting
Information Systems)

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการโครงสร้าง องค์ประกอบและระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ  ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการผลิตและการดำเนินงาน  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจทางการจัดการ หลักการจัดการและหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

AX 008 การบัญชีภาษีอากร 3(3–0-6)
(Tax Accounting)

ศึกษาก่อน : AX002 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ AX006 การภาษีอากร 1
ความหมายการบัญชีภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี การคำนวณภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการจัดทำกระดาษทำการ เพื่อคำนวณภาษีอากร ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้แตกต่างจากการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรฐานการบัญชีจัดทำรายงาน และการยื่นแบบแสดงรายการของภาษีต่างๆ

AX009 การบัญชีสิ่งแวดล้อม 3(3–0-6)
(Environmental Accounting)

ศึกษาก่อน : AX005 การบัญชีบริหาร
แนวปฏิบัติเรื่องสิ่งแวดล้อม การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้านสินทรัพย์ หนี้สิน  หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผลกระทบของบัญชีสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการบริหารงาน  ภาระผูกพันที่เกิดจากแนวคิดทางคุณธรรมหรือจริยธรรม การคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การจัดทำงบประมาณเพื่อการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

วิชาโท คณะเศรษฐศาสตร์

EX001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Economics in Daily Life) 

การบริหารเศรษฐกิจส่วนบุคคล ทั้งรายได้ การบริโภค การออม และการลงทุน ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจส่วนบุคคล เศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจองค์กร และเศรษฐกิจของประเทศ เครื่องมือวัดภาวะทางเศรษฐกิจ การรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจสำคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล

EX002 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)
(Thai Economy Studies) 

โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ความสำคัญของภาคต่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย การค้าเสรี การขยายตัวของเศรษฐกิจสารสนเทศ นโยบายเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ

EX003 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economy Studies) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ องค์กรระหว่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

EX004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์
(Philosophy of Sufficiency Economy and Applications) 3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดหลัก เป้าหมาย เงื่อนไข พื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับภาคการผลิตในสาขาต่างๆ และระดับชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะในบริบทตัวอย่างของประเทศไทย

EX005 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(Introduction to Environmental Economics) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบของความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม นโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลในการควบคุมมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

EX006 เศรษฐศาสตร์การเงินเบื้องต้น
(Introduction to Monetary Economics) 3(3-0-6)

เงิน บทบาทของเงินและเครดิต อุปสงค์และอุปทานของเงิน เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย  ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและบทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ แหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนของสถาบันการเงิน บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลาง นโยบายการเงินและระบบการเงินระหว่างประเทศของไทย

EX007 ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ
(Business and Public Policy) 3(3-0-6)

แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ บทบาท และจุดมุ่งหมายในการดำเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ตัวกำหนดนโยบายของรัฐบาล การใช้เครื่องมือของนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา และบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจเอกชนต่อการใช้นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลในบริบททางเศรษฐกิจของประเทศไทย

วิชาโทคณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
HX001 การสื่อสารธุรกิจ 1 3(2-2-5)
(Business Communication 1)

หลักการเขียนจดหมายธุรกิจที่ดี และการฝึกเขียนโดยเน้นความถูกต้องของรูปแบบของจดหมาย  ความเหมาะสมของถ้อยคำและความชัดเจนของข้อความ การฝึกเขียนจดหมายประเภทต่างๆทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์เข้าทำงาน

HX002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(1-4-4)
(Business English Conversation)

การฝึกทักษะการสนทนาเพื่อใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ เช่น การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง  โดยเน้นความคล่องในการใช้ภาษา และการเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ

HX003 เทคนิคการอภิปราย 3(2-2-5)
(Discussion Techniques)

สอบผ่าน : HX002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักและวิธีการอภิปรายกลุ่ม การฝึกอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  การฝึกบทบาทในการอภิปรายทั้งในฐานะผู้ฟัง ผู้พูด และผู้ดำเนินการอภิปราย

HX004 การสื่อสารธุรกิจ 23 (2-2-5)
(Business Communication 2)

สอบผ่าน : HX001 การสื่อสารธุรกิจ 1
หลักและการฝึกเขียนบันทึกข้อความที่ใช้ในสำนักงาน บันทึกการประชุม รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุป  ข่าวประชาสัมพันธ์ และสารในวาระสำคัญขององค์กร การฝึกใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมในสถานการณ์จำลอง (Simulation)

HX005 การเขียนทางธุรกิจ  3(2-2-5)
(Writing for Business)

สอบผ่าน : HX004 การสื่อสารธุรกิจ 2
หลักและการฝึกเขียนข้อความด้านธุรกิจในเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และ กิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การสื่อความหมาย ลีลาภาษาที่ใช้ องค์ประกอบสำคัญของการเขียนแต่ละประเภท และรูปแบบการนำเสนอ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
HX101 การเขียนภาษาอังกฤษ 3(1-4-4)
(English Writing)

การเขียนระดับย่อหน้า ระดับเรื่อง และการเขียนสรุปความโดยเน้นกระบวนการคิด การรวบรวมข้อมูลและการให้รายละเอียด

HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  3(1-4-4)
(Introduction to English – Thai Translation
)
หลักการแปล กฎหมายลิขสิทธิ์ จริยธรรมในการแปล การแปลในระดับคำ วลี ประโยคและย่อหน้าจากเรื่องทั่วไปจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นการเลือกใช้คำและรูปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ความหมายที่เทียบเคียงกันกับต้นฉบับ

HX103 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น  3(1-4-4)
(Introduction to Thai – English Translation)

หลักการแปลและการแปลในระดับคำ วลี ประโยคและย่อหน้าจากเรื่องทั่วไปจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเลือกใช้คำและรูปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ความหมายที่เทียบเคียงกันกับต้นฉบับ

HX104 การแปลข่าวและสารคดี 1 3(1-4-4)
( News and Documentary Translation1)

การแปลข่าว สารคดี ข้อความด้านวัฒนธรรม บันเทิง และการท่องเที่ยว จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม

HX105 การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1 3(1-4-4)
(Business and Public Relations Translation1)

การแปลข้อความ เอกสาร งานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และบทความที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

HX201 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5)
(Japanese 1) 

อักษรญี่ปุ่นทั้ง 3 ประเภท คือ ฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิ ประมาณ 50 ตัว การฝึกการออกเสียง  รูปประโยค พื้นฐาน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

HX202 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5)
(Japanese 2)

สอบผ่าน : HX201 ภาษาญี่ปุ่น 1
คำศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้น ประมาณ 100 ตัว การฝึกการออกเสียง รูปประโยคพื้นฐาน  หน้าที่
และวิธีใช้คำช่วยการผันคำคุณศัพท์และคำกริยา การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

 HX203 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5)
(Japanese 3) 

สอบผ่าน : HX202 ภาษาญี่ปุ่น 2 
คำศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้น ประมาณ 100 ตัว รูปประโยคพื้นฐานทั้งประโยคความเดียวและประโยคความซ้อน  การเสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

HX204 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5)
(Japanese 4) 

สอบผ่าน : HX203 ภาษาญี่ปุ่น 3
คำศัพท์และอักษรคันจิพิ่มขึ้น ประมาณ 150 ตัว รูปประโยคพื้นฐานทั้งประโยคความเดียวและประโยคความซ้อน  การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ การเสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  การฝึกการอ่านความเรียงขนาดสั้นที่มีคำศัพท์และรูปประโยคง่ายๆ

HX205 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3 (1-4-4)
(Japanese Conversation 1)

สอบผ่าน : HX202 ภาษาญี่ปุ่น 2 
การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยใช้คำศัพท์และรูปประโยคพื้นฐานที่ได้เรียนมา

สาขาวิชาภาษาจีน

HX301 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3(2-2-5)
(Fundamental Chinese 1) 

การฝึกออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องโดยใช้อักษรโรมันถอดเสียงภาษาจีนกลางด้วยระบบPinYin  โครงสร้างตัวอักษรจีน หลักการเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง การเรียนรู้คำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 200 คำ การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

HX302 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3(2-2-5)
(Fundamental Chinese 2)

สอบผ่าน : HX301 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
ประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ การเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 200 คำ การฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่านและเขียน

HX303 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5)
(Intermediate Chinese 1)

สอบผ่าน : HX302 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ การเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 200 คำ การฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่านและเขียน

HX304 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5)
(Intermediate Chinese 2)

สอบผ่าน : HX303 ภาษาจีนระดับกลาง 1
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น การเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 200 คำ การฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่านและเขียน

HX305 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)
(Chinese for Communication)

สอบผ่าน : HX304 ภาษาจีนระดับกลาง 2
การฝึกทักษะการฟังและพูดโต้ตอบในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก  200 คำ การอ่านบทความหรือเรื่องสั้นๆ การเขียนความเรียงสั้นๆ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ


HX401 การเขียนทางธุรกิจ 3(2-2-5)
(Writing for Business)

หลักการเขียน และการฝึกเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึก และรายงานการประชุม  รวมทั้งการกรอกเอกสารทางธุรกิจ

HX402 การอ่านทางธุรกิจ  3(2-2-5)
(Reading for Business)

ลักษณะงานเขียนทางธุรกิจ ศัพท์เทคนิคและสำนวนที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจ และการอ่านงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่างๆ  เช่น ข่าวสาร บทความ และรายงานทางธุรกิจ เป็นต้น

HX403 เทคนิคการนำเสนอทางธุรกิจ  3(2-2-5)
(Business Presentation Techniques)

หลักและวิธีการนำเสนอทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้สื่อประกอบการนำเสนอ การจัด  สถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบัติ

HX404 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น  3(2-2-5)
(Writing Books for Children and Adolescents)

ลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น หลักการเขียน และการฝึกเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น  ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี

HX405 การแปรรูปวรรณกรรม  3(2-2-5)
(Adaptation of Literary Works)

หลักการแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น จากนวนิยายเป็นบทละคร  จากนิทานพื้นบ้านเป็นนิทานสำหรับเด็ก และการฝึกปฏิบัติ

HX406 การใช้ภาษาในสื่อมวลชน  3(3-0-6)
(Language Usage in Mass Media)

การวิเคราะห์การใช้ภาษาในสื่อมวลชน ทั้งในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนอื่นๆ  รวมทั้งการวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาสื่อมวลชนที่มีต่อภาษาไทยในปัจจุบัน

HX407 ภาษาโฆษณาในสังคมไทย  3(3-0-6)
(Advertising Language Used in Thai Society)

ลักษณะของภาษาโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ภาษาโฆษณาในด้านการใช้ภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาโฆษณากับสังคมไทย ตลอดจนผลกระทบของภาษาโฆษณาที่มีต่อการใช้ภาษาในสังคม 

HX408 ศิลปะการสัมภาษณ์  3(2-2-5)
(Art of Interviewing)

หลักการสัมภาษณ์ และการเรียบเรียงบทสัมภาษณ์เพื่อนำเสนอทางสื่อต่างๆ จรรยาบรรณของ
ผู้สัมภาษณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสัมภาษณ์ อิทธิพลของการสัมภาษณ์ต่อสังคม และการฝึกปฏิบัติ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

HX501 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Information Business)

ความหมาย ขอบเขต และประเภทของธุรกิจสารสนเทศ หลักการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานธุรกิจสารสนเทศ  การบริหารและควบคุมการผลิต การตลาด การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกิจสารสนเทศ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

HX502 การจัดการสารสนเทศธุรกิจ  3(3-0-6)
(Management of Business Information) 

ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศธุรกิจ ประเภท องค์ประกอบและลักษณะของสารสนเทศธุรกิจ  ระบบสารสนเทศที่สำคัญเพื่อการบริหารและการจัดการธุรกิจ

HX503 การตลาดเพื่องานสารสนเทศ  3(3-0-6) 
(Marketing for Information Works) 

ความสำคัญและบทบาทของการตลาดต่องานสารสนเทศ พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า  การใช้กลยุทธ์และกระบวนการการตลาดในงานสารสนเทศ การประเมินแผนการตลาด

HX504  การจัดการสารสนเทศสำนักงาน 3(3-0-6)
(Office Information Management)
หลักและวิธีการจัดการสารสนเทศสำนักงาน เทคโนโลยีสำหรับการจัดการสารสนเทศสำนักงาน

HX505 การจัดการเว็บไซต์เพื่อธุรกิจสารสนเทศ  3(2-2-5) 
(Web Site Management for Information Business) 
การวางแผน การออกแบบ การจัดการ การดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของเว็บไซต์ในธุรกิจสารสนเทศ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ การจัดการสารสนเทศและการประเมินสารสนเทศบนเว็บไซต์  โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจสารสนเทศและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วิชาโทคณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (บังคับ 12 หน่วยกิต)


SX001 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(2-2-5)
(Principles of Information Technology)

       ศึกษาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ระบบสารสนเทศ ความสำคัญ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อโลกปัจจุบัน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับงานธุรกิจ

SX002 การออกแบบและพัฒนาเว็บ        3(2-2-5)
(Web Design and Development)

       พื้นฐานและองค์ประกอบของเว็บไซต์ การเลือกใช้ภาษาและเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ แนวความคิด หลักการและกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์การบริหารและจัดการเว็ปไซต์ การทำการตลาดให้กับเว็บไซต์ เว็บโฮสติ้ง และจรรยาบรรณของการพัฒนาเว็บไซต์

SX003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(3-0-6) 
       (Systems Analysis and Design)

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ ตัวแบบการไหลของข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ศึกษาระบบเดิมที่มีอยู่ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ กำหนดความต้องการ ออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ กรณีศึกษา

SX004 หลักการจัดการฐานข้อมูล         3(2-2-5)
(Principles of Databases Management)

       ศึกษาก่อน SX001 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
        AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี
       ศึกษาความหมายของระบบฐานข้อมูล ข้อได้เปรียบ และเสียเปรียบในการใช้ระบบฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ วิธีการนำฐานข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่สำคัญ การคืนสภาพ ระบบความปลอดภัย การศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลรวมทั้งการออกแบบฐานข้อมูล การทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน

สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (เลือก 3 หน่วยกิต)

SX005 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        3(3-0-6)
(e-Commerce)

ศึกษาก่อน SX001 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
       AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี
     และ SX002 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
       ชนิด ขอบเขต ขั้นตอน และการใช้งานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล แนวทางและกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยและความลับในการใช้งาน การทำการตลาดสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดส่งสินค้า กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

SX006 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6)
       (Information Technology Ethics and Law)

       ศึกษาถึงความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวิต การทำงานและการศึกษา กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

SX007 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
     (Information Technology Project Management)

   ศึกษาก่อน : SX003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
       ภาพรวมของการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน การติดตามการกำกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมาณโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมาณการ การจัดองค์กรโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาความต้องการ การประเมินและบริหารความเสี่ยง การประเมินผลหลังส่งมอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

SX008  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(3-0-6)
     (Data Communication and Computer Network)

       ศึกษาก่อน : SX001 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบการสื่อสารข้อมูลทั่วไป ตัวกลางและอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล การส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมความผิดพลาด สถาปัตยกรรมและพิธีการของเครือข่ายหลายชั้นการสื่อสารข้อมูลระยะใกล้และระยะไกล เครือข่ายแบบต่างๆ สถาปัตยกรรมในระดับชั้นของเครือข่ายและโปรโตคอล การเชื่อมระหว่างเครือข่าย ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ การจัดการระบบความมั่นคงของเครือข่าย การจัดการเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งาน  
วิชาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์สำหรับนักศึกษาต่างคณะ

CX001 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6)
(Introduction to Communication Arts)

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการสื่อสาร องค์ประกอบ แบบจำลองของกระบวนการสื่อสาร  ลักษณะบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนที่มีต่อสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 

CX002 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6)
(Communication for Development)

แนวคิดของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนา  ลักษณะและวิธีการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนา รวมทั้งศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ด้านการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนา

CX003 การโฆษณากับสังคม  3(3-0-6)
(Advertising and Society)

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท บทบาท และผลกระทบของการโฆษณา ที่มีต่อผู้บริโภค สังคม  เศรษฐกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของนักโฆษณา การควบคุมโฆษณาทางกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรณีศึกษาในประเทศไทย

CX004 สื่อสิ่งพิมพ์กับสังคม  3(3-0-6)
(Printed Media and Society)

ความหมายและประเภทของงานด้านวารสารศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ กระบวนการผลิตงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

CX005 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมสมัย  3(3-0-6)
(Contemporary Broadcasting)

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน

วิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์

NX001 เทคโนโลยีระบบสื่อสาร  3(3-0-6)
(Technology of Communication System)

เทคโนโลยีระบบสื่อสารแบบมีสาย และไร้สายชนิดต่างๆ ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางระบบการสื่อสารเบื้องต้นที่ควรทราบเช่น ระบบโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ WLAN WiFi 3G 4G Edge GPRS เป็นต้น

NX002 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในอนาคต 3(3-0-6)
(Computer Innovation and Future Technology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อนาคตทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป และอินเตอร์เน็ต  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และไร้สาย กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคนิคการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์  แนวคิดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ คอมพิวเตอร์และการเลียนแบบมนุษย์

NX003 การจัดการไฟฟ้าและพลังงาน  3(3-0-6)
(Electrical and Energy Management)

หลักการกำเนิดไฟฟ้าและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานในอาคารและอุตสาหกรรม พรบ. และนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน หลักการอนุรักษ์ไฟฟ้าและพลังงาน ในอาคารและอุตสาหกรรม การเก็บ วิเคราะห์และรายงานข้อมูล หลักการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานเบื้องต้น

NX004 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
(Productivity Improvement in Operating System)

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐานในการจัดการระบบการทำงาน เทคนิคในการวิเคราะห์งาน และระบบการปฏิบัติงาน เทคนิคในการปรับปรุงระบบงาน การสร้างมาตรฐานการทำงาน การใช้เทคนิคในการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น ระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม การวางแผนงาน  และการบริหารงานโครงการ กรณีศึกษาในการพัฒนาระบบการทำงาน และวิธีการทำงาน

NX005 โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ  3(3-0-6)
(Logistics for Competitiveness in Global Business)

ศึกษาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การขนส่งการบรรจุภัณฑ์และการจัดซื้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุป-ทาน และการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการแข่งขันธุรกิจ

วิชาโท สาขาวิชานิติศาสตร์

LX001 หลักกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
(General Principles of Law)

ความสำคัญของกฎหมายต่อสังคมและบุคคล ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับวิชาสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์อื่น ๆ เช่น กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายกับเทคโนโลยี  ระบบกฎหมายในปัจจุบัน ประเภทของกฎหมาย เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ  กระบวนการนิติบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา สถาบันทางกฎหมาย  และกระบวนการยุติธรรม

LX002 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  3(3-0-6)
(Introduction to Environment Law)

ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป หรือ
LW931 หลักกฎหมายทั่วไป 
วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสภาวะแวดล้อมในด้านการควบคุมมลพิษ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีสภาวะแวดล้อม  ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง

LX003 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบื้องต้น  3(3-0-6)
(Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law)

ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป หรือ
LW931 หลักกฎหมายทั่วไป 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ระเบียบปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองของผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ราคา การปิดสลาก การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์

LX004 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6)
(Introduction to Law of Business Crime)

ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป หรือ
LW931 หลักกฎหมายทั่วไป 
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตัวของอาชญา-กรรมทางธุรกิจ  อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากห้างหุ้นส่วนบริษัท (Corporate Crime) มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ รวมถึงการได้เปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ  เช่น ความผิดเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลทางโทรสาร การดักฟังทางโทรศัพท์ (Wire Tapping) ตลอดจนการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

LX005 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น  3(3-0-6)
(Introduction to Securities and Securities Exchange Law)

ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป หรือ
LW931 หลักกฎหมายทั่วไป 
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ความหมายและประเภทของหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์  ประเภทและลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์  การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์

LX006 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น  3(3-0-6)
(Introduction to International Investment Law)

ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทั่วไป หรือ
LW931 หลักกฎหมายทั่วไป 
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการลงทุนของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุน ทั้งการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  กฎหมายและนโยบายขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งนโยบาย หรือข้อปฏิบัติของ GATT ที่มีผลกระทบกับการลงทุนระหว่างประเทศ

หมวดวิชาเลือกเสรี

CA001 มนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6)
(Human Relations)

ความหมาย และความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม และการงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการคบหาสมาคมกับผู้อื่นและการทำงานเป็นกลุ่ม บุคลิกภาพผู้นำและผู้ตาม เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสมของพฤติกรรมบุคคลในพิธีการต่าง ๆ และในสภาพการณ์ทางสังคมทั่วไป

CA002 ศิลปะการพูด  3(3-0-6)
(Rhetorical Speaking)

ศิลปะการพูด การคิดและการฟัง การใช้ภาษาที่เหมาะสม การใช้อารมณ์ในการพูด และการฝึกปฏิบัติการพูด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ได้แก่ การสนทนาเพื่อเพิ่มพูนไมตรีจิต  การแสดงความคิดเห็น การนำเสนอผลงาน การขายผลิตภัณฑ์และบริการ การบำรุงขวัญบุคลากร และการพูดในฐานะพิธีกร

CA003 ธุรกิจสื่อสารมวลชน  3(3-0-6)
(Mass Communication Business) 

ลักษณะ โครงสร้างองค์กร และการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้านสื่อสารมวลชนทุก ประเภท  ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจสื่อสารมวลชนแต่ละประเภท การซื้อ-ขาย เวลา หรือเนื้อที่ของสื่อเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  การโฆษณา และ การประชาสัมพันธ์ นโยบายของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของโลกที่มีผลต่อแนวโน้มธุรกิจสื่อสารมวลชน

CA004 สัมมนาการสื่อสารกับสังคม  3(3-0-6)
(Seminar on Communication and Society)

การวิเคราะห์ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับสถาบันต่าง ๆ ในสังคม โดยเน้นบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก

CA005 สื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อมศึกษา  3(3-0-6)
(Mass Media and Environmental Study)

แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมระบบการผลิต  การรวบรวม การกระจาย และการเผยแพร่ข่าวสารสาระเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสื่อสารมวลชน บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อมวลชน และแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากตนเอง

CA006 การแปลสำหรับนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)
(Translation for Communication Arts)

หลัก เทคนิคการแปลและฝึกแปลข่าวประเภทต่าง ๆ บทความ และบทโฆษณาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องและภาษาที่เหมาะสมกับบริบท

CA007 การแปลบันเทิงคดีนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)
(Translation of Works of Communication Arts Fiction)

หลัก เทคนิคการแปล และฝึกแปลบันเทิงคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องและภาษาที่เหมาะสมกับบริบท

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

 หัวหน้าหลักสูตร เป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวปฏิบัติงานซึ่งเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และ/หรือได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจำคณะ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการทำหน้าที่กำกับดูและประสานงานให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด อาทิ การจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ตามเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างประสบการณ์จริง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตและใช้สื่อการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียน

 หัวหน้าหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยความเห็นชอบของกรรมการประจำคณะ เพื่อจัดให้มีห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เฉพาะทางในการฝึกปฏิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา ในรายวิชาที่นักศึกษาต้องฝึกภาคปฏิบัติ การจัดหาและสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหารการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับดูแล 

 หัวหน้าหลักสูตร เป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์เพื่อขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดี ให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาในกรณีที่มีปัญหาการเรียน การปรับตน ให้คำแนะนำในการลงทะเบียน การเลือกเรียนในกลุ่ม หรือ รายวิชาที่เหมาะสมกับความสนใจและความถนัด  การเลือกแผนการเรียน การฝึกงาน หรือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สนับสนุนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกด้าน ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย

 หัวหน้าหลักสูตรและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่ศึกษาความต้องการของ  ตลาดงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยระบบการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน รายวิชาเฉพาะ ในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาเอก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน แนวโน้มความต้องการของวิชาชีพเฉพาะด้าน และการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ 

การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ จึงกำหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้

 1. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 80
2. อัตราสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ร้อยละ 60 ขึ้นไป
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสาขาวิชา ร้อยละ 75 ขึ้นไป
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
Back to Top!!!
     
Back to Top!!!