คณะบัญชี จัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิตออกมาเป็น 3 โปรแกรมดังนี้
 1. โปรแกรมภาคภาษาไทย

  เปิดโอกาสการมีอาชีพอิสระอันทรงเกียรติ ผู้เรียนสามารถเฟ้นหาความชำนาญพิเศษตามความถนัดของตนเอง เป็นหลักสูตรที่สร้างความก้าวหน้า มีความทันสมัย และเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริง สามารถก้าวสู่โลกธุรกิจได้ทันที มีอาชีพรองรับชัดเจนและกว้างขวางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 2. โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

  ในยุคแห่งการแข่งขัน และโลกไร้พรมแดน บุคลากรที่มีความพร้อม และมีคุณภาพเท่านั้นที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ พร้อมที่จะให้ท่านได้ทุกสิ่งที่ตลาดงานต้องการทั้งความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เชิญแวะมาพบเราได้ที่ B.Acc Web Site 3. โปรแกรมปริญญาที่สอง

  โอกาสดี สำหรับผู้ทำบัญชีที่ต้องการเพิ่มวุฒิบัญชีบัณฑิต เพื่อให้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี
  พ.ศ.2543 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาดังนี้

   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved