โครงการเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน  
11 ม.ค. 2550


 
 
 โครงการเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
   ชื่อหลักสูตร    ประกาศนียบัตรตรวจสอบภายใน
  (Certificate in Internal Auditing)
  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
หลักการและเหตุผล
          เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบภายในที่มีต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างกว้างขวาง ทั้งบทบาททางด้านการช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการกำกับและดูแลกิจการก็ดี ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนฝ่ายตรวจสอบบุคลากรในฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในให้กับองค์กร
         
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน  บทบาทหน้าที่ 
         และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อองค์กร
     2. พื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในองค์กรธุรกิจตามแนว COSO และการ
          ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในขององค์การ
     3. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงของการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการประเมินความเสี่ยง
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     1. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในองค์กร
     2. ผู้สนใจทั่วไป นำความรู้และทักษะการตรวจสอบภายใน ไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
 
 
รายชื่อวิทยากร
หลัก
สูตรที่
เนื้อหาหลักสูตร
จำนวนชั่วโมงอบรม
ค่าธรรมเนียม
วัน เดือน ปี
เวลา
สถานที่
วิทยากร
1
การควบคุมภายใน  (Internal Control)
6
 
1,500 บาท
วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 50
9.00 – 16.00 น.
อาคาร 5 ชั้น 5 # 5505
ผศ. ดร. ศิลปพร  จั่นเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ ม.ธรรมศาสตร์
2
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
9
2,250 บาท
วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 50
วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ.50
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
อาคาร 5 ชั้น 5 # 5505
อาคาร 11 ชั้น 2 # 11202
อ.สุรีย์พร  เศรษฐจินดา
CPA , CIA
Risk  Program  Manager 
บริษัทยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
3
การวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง
(Risk Based Audit)
9
2,250 บาท
วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 50
วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ.50
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
อาคาร 11 ชั้น 1
ห้องกิจกรรมปริญญาตรี
อ.สุรีย์พร  เศรษฐจินดา
4
การจัดทำแนวการตรวจสอบ
(Audit Program Development)
9
2,250 บาท
วันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 50
วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค.50
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
อาคาร 5 ชั้น 5 # 5505
อาคาร 11 ชั้น 2 # 11202
ผศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ
CPA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
5
การตรวจสอบปฏิบัติการ
และการหาหลักฐานการตรวจสอบ
(Performance Audit and Evidence)
18
4,500 บาท
วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค.50
วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 50
วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค.50
วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 50
13.00 – 16.00 น.
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
อาคาร 11 ชั้น 2 # 11202
 

อาคาร 11 ชั้น 1
ห้องกิจกรรมปริญญาตรี
อ.สายชล  ฤทธิรงค์
CIA (USA)
Consultant for corporate clients , and CPA assistant on financial report audit
6
หลักฐานการตรวจสอบและการจัดทำกระดาษทำการ
(Audit Evidence & Working Paper)
9
2,250 บาท
วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 50
วันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค.50
14.00 – 17.00 น.
9.00 – 16.00 น.
อาคาร 11 ชั้น 1
ห้องกิจกรรมปริญญาตรี
ผศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ
7
ประเด็นการตรวจสอบ
และการเขียนรายงานการตรวจสอบ
(Audit Findings & Writing Audit Report)
3
900 บาท
วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 50
 
9.00 – 12.00 น.
อาคาร 11 ชั้น 1
ห้องกิจกรรมปริญญาตรี
อ.โอภาส  ศรีพรกิจขจร
CPA , CCSA
Enterprise Risk Management Training
At Deloitte Touche Tohmatsu Jaoyos
8
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Auditing)
9
2,250 บาท
วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 50
วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 50
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 12.00 น.
อาคาร 11 ชั้น 1
ห้องกิจกรรมปริญญาตรี
อ.ขนิษฐา   หล่อลักษณ์
CIA , CISSP , CISA
Bank of Asia  Public Company Limited
**ผู้อบรมสามารถเลือกอบรมแยกแต่ละส่วน และถ้ามีความประสงค์จะเข้าอบรมทุกหลักสูตร จะเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 17,000 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารและเครื่องดื่ม)

 

รายละเอียดหลักสูตร
          หลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องดังต่อไปนี้
 
หลักสูตรที่ 1    การควบคุมภายใน (Internal Control)
                   - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายใน
                   - การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
                   - การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
                   - บทบาทหน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีต่อองค์กร
                   -  การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
                   -  คณะกรรมการตรวจสอบและการกำกับดูแลกิจการ
                   -  มาตรฐานสากลปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
                   -  วัตถุประสงค์ของระบบปฏิบัติการ และ ระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
·       วงจรรายได้ (การขาย รับเงิน ระบบลูกหนี้)
·       วงจรค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่าย จ่ายชำระเงิน ระบบเจ้าหนี้)
·       ระบบจัดซื้อ
·       ระบบบริหารการผลิตและสินค้าคงคลัง
·       ระบบบริหารเงินสดและเงินฝากธนาคาร
·       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
·       ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง
·       ระบบสินทรัพย์ถาวร
 
หลักสูตรที่ 2    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
                             -  ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจ และขั้นตอนการ ประเมินความเสี่ยง
-  การระบุความเสี่ยง
-  การวัดระดับความเสี่ยง
-  การจัดลำดับความเสี่ยง
-  การบริหารความเสี่ยง
 
หลักสูตรที่  3   การวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit)
-  การวางแผนการตรวจสอบ และการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงาน  
   ตรวจสอบภายใน
-  การจัดแผนการตรวจสอบ
-  การสำรวจเบื้องต้น
-  เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
 
หลักสูตรที่ 4    การจัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program Development)
                             -  ขอบเขตและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
                             -  การออกแบบขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับแนวการตรวจสอบระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
 
หลักสูตรที่  5   การตรวจสอบปฏิบัติการและการหาหลักฐานการตรวจสอบ
                    (Performance Audit and Evidence)
-     มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบปฏิบัติการ
-     การสอบทานและการประเมินประสิทธิภาพ
-     กระบวนในการหาหลักฐานการตรวจสอบ
 
หลักสูตรที่  6   หลักการตรวจสอบและการจัดทำกระดาษทำการ
                   (Audit Evidence &  Working Paper)
                             -  คุณสมบัติและประโยชน์ของหลักการตรวจสอบ
                             -  หลักเกณฑ์และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
                             -   เทคนิคการตรวจสอบที่สำคัญ
                             -  การวิเคราะห์และการประเมินหลักฐานการตรวจสอบ
                             -  องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ในการจัดทำกระดาษทำการ
                             -  เทคนิคในการจัดทำกระดาษทำการ
 
หลักสูตรที่ 7    ประเด็นการตรวจสอบและการเขียนรายงานการตรวจสอบ
                   (Audit Findings & Writing Audit Report)
                             -  การวิเคราะห์ สรุปประเด็นการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
                             -  องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ในการเขียนรายงานการตรวจสอบ
                             -  เทคนิคในการเขียนรายงานการตรวจสอบ
 
หลักสูตรที่ 8    การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
                             -  การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
                             -  การควบคุมภายในประเภทต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                ตามแนวทาง COBIT (Control Objectives for Information and
                                related Technology)
                             -  เทคนิคการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                             -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในงานตรวจสอบภายใน
 
 
 
  
ตารางแสดงจำนวนชั่วโมงการอบรม และค่าธรรมเนียมในการอบรม
เนื้อหาหลักสูตร
การบรรยาย (ชั่วโมง)
กรณีศึกษา / อบรมปฏิบัติการ (ชั่วโมง)
รวม(ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท)
Part  I    การควบคุมภายในตามแนว COSO
            (Internal Control)
6
-
6
1,500
Part  II   การประเมินความเสี่ยง
            (Risk Assessment)
6
3
9
2,250
 Part  III  เทคนิคการวางแผนการตรวจสอบตามฐาน
            ความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning)
6
3
9
2,250
Part IV   เทคนิคการจัดทำแนวการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Program Development Techniques)
6
3
9
2,250
 Part  V   การตรวจสอบปฏิบัติการและการหาหลักฐาน
             การตรวจสอบ
             (Performance Audit and Evidence)
12
6
18
4,500
Part VI  หลักฐานการตรวจสอบและการจัดทำกระดาษทำ
           การ (Audit Evidence & Working Paper)
6
3
9
2,250
Part VII ประเด็นการตรวจสอบและการเขียนรายงานการ
           ตรวจสอบ                                           
           (Audit Findings & Writing Audit Report)
6
3
9
2,250
Part VIII การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
           (Information Technology Auditing)
6
3
9
2,250
รวม
54
24
78
19,500
 
          
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0–2697-6204-05 หรือ 0-2277–4347
 

ที่มา:  webmaster

  ย้อนกลับ

   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved