โครงการเส้นทางการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ  
23 ก.ย. 2553


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการคณะบัญชีได้จัดโครงการเส้นทางการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การเลือกกลุ่มวิชา การวางแผนการเรียนวิชาโท การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และแนวทางการทำกิจกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนการเรียนของนักศึกษาให้เหมาะสม ซึ่งการจัดโครงการในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณบดีคณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา  พัฒนวิทยากุล หัวหน้ากลุ่มวิชา ประธานโครงการสหกิจศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.นพดล  ยุทธสุขประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลแก่นักศึกษา

คณบดีคณะบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม ประธานเปิดงาน


ที่มา:  webmaster

  ย้อนกลับ

   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved