ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ลินดา พัฒนวิทยากุล


จบการศึกษาจาก
บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาหอการค้าไทย
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำรา/หนังสือที่เขียน
 1.)  หลักการบัญชี 1 , 2545
 2.)  หลักการบัญชี 2 , 2551

บทความ
 1.)  เงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนนักบัญชีทำอย่างไร , วารสารธรรมนิติ , 2550
 2.)  การเปรียบเทียบวิธีการคิดต้นทุนแบบเดิมกับต้นทุนกิจกรรม กรณีศึกษาการคิดต้นทุนการก่อสร้างบ้าน , วารสารธรรมนิติ , 2550
 3.)  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ , วารสารสรรพากรสาส์น , 2550
 4.)  การบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้ , วารสารธรรมนิติ , 2552
 5.)  ต้นทุนการกู้ยืม-ค่าใช้จ่ายหรือราคาทุนสินทรัพย์ , วารสารธรรมนิติ , 2553

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  ประธานคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะบัญชี , 2551
2.)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี , 2551
3.)  อนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สสอท. , 2552

Email: linda_pat@utcc.ac.th
Tel: โทรศัพท์ 026976201
   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved