คณบดี   
ดร. ถกล นันธิราภากร

-Ph.D. (Accounting, MIS, Economics), University of Arkansas Fayetteville, Arkansas, USA
-MBA (Quantitative Anasis), Northeast Louisiana University, USA
-B.S. (Finance), West Liberty State, West Virginia, USA


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
อาจารย์ วิสัน คล่องชุติโสภณ

บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wisan_klo@utcc.ac.th
026976220

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
yaowarak_suk@utcc.ac.th
โทรศัพท์ 026976210, 026976202

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
อาจารย์ ไชยรัตน์ แซ่อุย

บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chairat_sae@utcc.ac.th
โทรศัพท์ 026976206

เลขานุการคณะ   
นางสาว ขวัญใจ บริหาร


kuanjai_bor@utcc.ac.th
โทรศัพท์ 026976225


คลิกที่รูปเพื่อดูโครงสร้างการบริหารงาน
   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved