• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)
 • สาขาวิชาบัญชี (Accounting)
 • สาขาวิชาภาษีอากร (Taxation)
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากร
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

 •   จุดเด่นของหลักสูตร
  1. มีวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2. มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทำให้บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อัตราการได้งานทำสูงถึง 87.8% (บัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2546)
  3. นักศึกษาทุกคนจะมีความรู้ทางด้าน IT เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการใช้งานทั่วไป และการประยุกต์ IT เข้ากับงานด้านบัญชี
  4. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง ทั้งในห้องเรียน (วิชาประสบการณ์วิชาชีพ) และการออกไปฝึกงานกับสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของหอการค้าไทย (วิชาสหกิจศึกษา)
  5. มีกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ SMEs
    โอกาสในอนาคต บัณฑิตจากคณะบัญชี เลือกประกอบวิชาชีพบัญชี ได้หลากหลาย เช่น
  1. พนักงานในองค์กร ในตำแหน่ง ผู้ทำบัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์ระบบบัญชี นักออกแบบและเขียนโปรแกรมด้านบัญชี และงานทางด้าน IT เพื่อรองรับธุรกิจประเภท e-Commerce
  2. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการเงิน
  3. อาจารย์สถาบันการศึกษาต่างๆ

  4. นอกจากนั้นการเรียนการสอนในคณะบัญชี ยังเป็นการเตรียมการสำหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารต่อไปในอนาคต
    แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 • "เลือกเส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพ" บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนอกจากจะมีความเข้มข้นในเนื้อหาของบัญชีตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่แล้ว นักศึกษายังมี โอกาสเลือกเรียนวิชาให้ลึกซึ้งในแต่ละด้านที่สนใจ ตามกลุ่มวิชา ดังนี้
  1. กลุ่มวิชาการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ (Corporate accounting)

  2. กลุ่มวิชาการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยกิต
   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
   AC 430 การบัญชีระหว่างประเทศ
   (International Accounting)
   3 (3-0-6)
   AC 431 การบัญชีเฉพาะกิจการ
   (Institutional Accounting)
   3 (2-2-5)
   AC 432 สัมมนาบัญชีการเงิน
   (Seminar in Financial Accounting)
   3 (3-0-6)
   AC 433 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
   (Strategic Cost Management)
   3 (3-0-6)
   AC 434 การวิเคราะห์โครงการ
   (Project Analysis)
   3 (3-0-6)
   AC 435 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
   (Budgetary Planning and Control)
   3 (2-2-5)
   AC 436 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
   (Environmental Management Accounting)
   3 (3-0-6)
   AC 437 สัมมนาบัญชีบริหาร
   (Seminar in Managerial Accounting)
   3 (3-0-6)
   AC 438 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
   (Legislation Relating to Accounting Profession)
   3 (3-0-6)
   AC 439 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
   (Software Packages for Accounting)
   3 (1-4-4)
   AC 440 การวางแผนภาษีอากร
   (Tax Planning)
   3 (3-0-6)
   AC 441 สัมมนาภาษีอากร
   (Seminar in Taxation)
   3 (3-0-6)
   AC 442 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
   (Public Sector Accounting)
   3 (3-0-6)
   AC 443 การวิจัยทางการบัญชี
   (Accounting Research )
   3 (3-0-6)
   AC 444 การบริหารความเสี่ยง
   (Risk Management)
   3 (3-0-6)
   AC 091 สหกิจศึกษา
   (Co-operative Education)
   6 (0-12-6)
  3. กลุ่มวิชาสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน (Auditing and Internal Auditing)

  4. กลุ่มวิชาสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน หน่วยกิต
   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
   AC 430 การบัญชีระหว่างประเทศ
   (International Accounting)
   3 (3-0-6)
   AC 438 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
   (Legislation Relating to Accounting Profession)
   3 (3-0-6)
   AC 443 การวิจัยทางการบัญชี
   (Accounting Research)
   3 (3-0-6)
   AC 450 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
   (Auditing and Assurance of Accounting Information Systems)
   3 (3-0-6)
   AC 451 การบัญชีนิติเวช
   (Forensic Accounting)
   3 (3-0-6)
   AC 452 สัมมนาการสอบบัญชี
   (Seminar in Auditing)
   3 (3-0-6)
   AC 453 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
   (Seminar in Internal Auditing)
   3 (3-0-6)
   AC 092 สหกิจศึกษา
   (Co-operative Education)
   6 (0-12-6)
  5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

  6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยกิต
   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
   วิชาบังคับก่อน
   AC 438 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
   (Legislation Relating to Accounting Profession)
   3 (3-0-6) -
   AC 439 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
   (Software Packages for Accounting)
   3 (1-4-4) สอบผ่าน AC318
   AC 443 การวิจัยทางการบัญชี
   (Accounting Research)
   3 (3-0-6) สอบผ่าน AC110 AC211 และAC314
   AC 470 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี
   (Computer Programming for Accounting Application)
   3 (2-2-5) สอบผ่าน AC318
   AC 471 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
   (Data Communications and Network)
   3 (3-0-6) สอบผ่าน AC204
   AC 472 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
   (Accounting Information System Analysis and Design)
   3 (3-0-6) สอบผ่าน AC318
   AC 473 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
   (Enterprise Resources Planning Systems)
   3 (3-0-6) สอบผ่าน AC318
   AC 474 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ สารสนเทศทางการบัญชี
   (Seminar in Accounting Information Systems and Technology)
   3 (3-0-6) สอบผ่าน AC318
   AC 475 การจัดการฐานข้อมูล
   (Database Management)
   3 (3-0-6) สอบผ่าน AC204
   AC 476 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
   (Information System Security and Control)
   3 (3-0-6) สอบผ่าน AC318
   AC 093 สหกิจศึกษา
   (Co-operative Education)
   6 (0-12-6) สอบผ่านวิชาในหลักสูตรตั้งแต่ 99 หน่วยกิต ขึ้นไป
     
  126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
  Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
  Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved