คณะบัญชีได้ทำการสอนวิชาการบัญชีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยการค้าซี่งขณะนั้นเป็นหลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตร 2 ปีหลักสูตรนี้เปิดได้เพียง 1 ปี เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นเหตุให้หลักสูตรนี้ต้องปิดการเรียนการสอนไปพร้อมกับวิทยาลัยการค้าระยะหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2506 วิทยาลัยจึงได้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยการพาณิชย์" หลักสูตรที่เปิดสอนในระยะนั้นเป็นหลักสูตร 5 ปี ผู้จบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัยการค้าทุกสาขา รวมทั้งผู้ที่จบสาขาวิชาการบัญชีด้วยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตร 4 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ต่อมาในปี พ.ศ.2513 คณะบัญชีปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีและได้รับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีศักดิ์และสิทธิเท่ากับผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชีจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

คณะบัญชีได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่หลายครั้งกล่าวคือ หลักสูตร ปี พ.ศ. 2520 หลักสูตร ปี พ.ศ. 2528 หลักสูตรปี พ.ศ. 2538 ซึ่งมี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบัญชีการเงิน สาขาวิชาบัญชีต้นทุน สาขาวิชาการสอบบัญชี สาขาวิชาการบัญชีเพื่อการ จัดการ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและในปี พ.ศ. 2546 คณะบัญชีได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับตลาดงาน ความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีองค์ความรู้หลายด้าน มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีด้วยนโยบายสหกิจศึกษา และ มีความถนัดตามต้องการ โดยสามารถเลือกศึกษาวิชาโทในคณะอื่นๆ ที่สนใจ

ปัจจุบัน คณะบัญชีได้เปิดสอน 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ำ นอกจากนี้คณะบัญชีได้ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางการบัญชีเป็นปริญญาตรีใบที่สองได้เลือกศึกษาในหลุ่มผู้ทำบัญชี (ภาคค่ำ) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทางการบัญชีได้ถูกต้องเหมาะสมตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

ปีที่ก่อตั้ง 2506
สีประจำคณะ สีม่วงคราม
สัญลักษณ์ประจำคณะ ดอกฟ้ามุ่ย
ปรัชญาของคณะ สร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพ ยึดมั่นจรรยา พัฒนาวิชาชีพ


   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved