EGG PROCESS

กระบวนการตั้งไข่ธุรกิจ

Step 1:  Selection


การสมัครเข้าโครงการ และ การคัดเลือก


การรับสมัคร


โครงการ EGG Project เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะเข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติของนักศึกษาโครงการ EGG Project

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
 • มีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ พร้อมกับไอเดียนำเสนอ
 • มีความมั่นใจ ความกล้า และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้
 • มีเวลาทุ่มเทให้กับการอบรม ดูงาน ฝึกงาน และเรียนรู้งาน ไม่ต่ำกว่า 80% ต่อภาคเรียนและอดทนต่อความยากลำบาก จนกระทั่งจบโครงการ

การสอบคัดเลือก

        ขั้นที่ 1 Online Application

สมัครผ่านเว็บไซต์

       กรอกประวัติส่วนตัว และ ไอเดียทางธุรกิจ ซึ่งต้องแสดงถึงความโดดเด่น หรือ ความแตกต่างจากคู่แข่ง
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1  
คณะกรรมการจะประเมินไอเดียธุรกิจที่นำเสนอถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความโดดเด่นและแตกต่างเชิงการตลาด และ เหตุผลของการเลือกทำธุรกิจประเภทนี้

        ขั้นที่ 2 Audition
          นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ต้องเสนอพรีเซ็นต์ไอเดียธุรกิจต่อหน้าคณะกรรมการภายในเวลา 3 นาที 
โดยการนำเสนอ สามารถนำเสนอธุรกิจ โดยใช้การพรีเซ้นต์แบบ Powerpoint presentation , VDO presentation,
Product/Service Presentation  หรือ การนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจที่ต้องการจะริเริ่ม/ สานต่อในอนาคต

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา

คณะกรรมการพิจารณา “Are Your Ideas the Seeds of Entrepreneurial Ventures?”  

 • What? ธุรกิจของคุณคืออะไร
 • Why You? ทำไมต้องเป็นคุณ 
 • Target? กลุ่มเป้าหมายธุรกิจคือใคร
 • Competitors? คู่แข่งของคุณมีใครบ้าง
 • Differentiated? ความโดดเด่นของธุรกิจคุณ
 • Market? คุณจะขายใคร
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการรอบ Audition ผู้นั้นจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการ EGG Project 


STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4