EGG Man


นายภัทรกฤต จินตนิติ นายสรวิศ วิชาช่วย นายจารุธัมม ธรรมนิตย์กิจ นายธนาทรัพย์ ลีลุตานนท์ คณะ


นายภัทรกฤต จินตนิติ  

นายสรวิศ วิชาช่วย

นายจารุธัมม ธรรมนิตย์กิจ

นายธนาทรัพย์ ลีลุตานนท์
คณะบริหารธุรกิจ ปี 1 ธุรกิจร้านอาหาร เป็นประเภท ก๋วยเตี๋ยว