APPLY


กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดเพื่อสมัครเข้าโครงการ

คำนำหน้าชื่อ ::   นาย   นางสาว
ชื่อ สกุล ::  
เลขทะเบียน ::  
ชั้นปี ::  
คณะ ::  
สาขา ::  
โทรศัพท์ ::  
e - mail ::  
   
 
ปัจจุบันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ใช่ ไม่ใช่
ประเภทธุรกิจที่สนใจหรือดำเนินการอยู่
ไอเดียธุรกิจที่คุณคิดจะทำโดดเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร 
  
หากได้เข้าร่วมโครงการ EGG Project คุณต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในด้านในมากที่สุด
  ที่ปรึกษาการทำธุรกิจ
  เงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ
  ช่วยหาเครือข่ายธุรกิจ
  ต้องการความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ