ABOUT EGG PROJECT

โครงการตั้งไข่ธุรกิจ (UTCC Egg Project)
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ และสร้างเจ้าของธุรกิจสู่ตลาดในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการธุรกิจและการเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอย่างต่อเนื่อง และสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกว่าเดิม ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งโครงการสร้างเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ ในชื่อโครงการ  “EGG Project” หรือ โครงการตั้งไข่ธุรกิจ ซึ่งคำว่า EGG นี้ไม่เพียงแต่จะหมายถึงการ ‘ไข่’ แต่มีความหมายประกอบด้วย E = Entrepreneur, G =Grooming, และ G= Good Citizen

โครงการ EGG Project ริเริ่มโดยการนำจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ ที่ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีด้านการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร และช่วยผลักดันนักศึกษาให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้า/บริการ และคอยเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจที่ช่วยบ่มเพาะและแนะนำการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันหอการค้าไทย และศิษย์เก่า ซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจภาคต่างๆ ก็สามารถให้ความรู้ในแง่การปฏิบัติจริงและ ประสบการณ์ได้ อีกทั้งโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกระดับชั้นปี ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการฯ


โครงการ EGG Project นี้เปิดให้นักศึกษาเสนอความคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สนใจ พร้อมรายละเอียดของความเป็นไปได้ในการพัฒนา ต่อคณะกรรมการคัดเลือก และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมธุรกิจเฉพาะทาง พร้อมกับการเรียนเชิงปฎิบัติ โดยบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาไม่เพียงจะได้ความรู้และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ แต่นักศึกษาจะเป็นเจ้าของทางธุรกิจของตัวเอง พร้อมกับการก้าวสู่การขยายธุรกิจอย่างเป็นระบบแบบแผนและเป็นรูปธรรม


เพื่อสร้างโครงการดีๆ และสร้างประโยชน์แก่นักศึกษา โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังรายนามดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะบัญชี

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ประธาน

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

และคณะกรรมการได้มีมติจัดตั้งประธานคณะทำงานโครงการ Egg Project เพื่อสร้างและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะทำงานมีหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบการเรียนการสอนของโครงการ สร้างหน่วยงานบ่มเพาะ พัฒนากิจกรรมและการบริการให้แก่นักศึกษา และเป็นหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนนักศึกษาทุกคณะทุกระดับชั้นปีที่มีความสนใจมีความฝันเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมกับบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ที่สร้างประโยชน์แก่สังคม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ได้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนำองค์ความรู้ส่วนบุคคลและองค์ความรู้/งานศึกษาวิจัย ผนวกกับการเรียนรู้จากนักธุรกิจจริง นำมาก่อเกิดประโยชน์และสร้างความโดดเด่นของธุรกิจสู่การสร้างธุรกิจได้จริงจนประสบความสำเร็จในตลาด
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะจบออกไปให้มีคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจ และปฎิบัติงานจริง โดยการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจผู้มากประสบการณ์
  • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ
  • เพื่อสร้างประโยชน์ทางการพัฒนาแก่ภาคเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลุ่มเป้าหมาย
                นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคณะและทุกระดับชั้นปีที่มุ่งมั่นเป็นเจ้าของธุรกิจ