ABOUT EGG PROJECT

โครงการตั้งไข่ธุรกิจ (UTCC Egg Project)
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Philosophy “From Idea to Real Business”

  • Ignite the entrepreneurial spirit
  • Partner for success
  • Nurture future entrepreneurial leaders

การดำเนินงาน

โครงการ Egg Project เป็นโครงการเสริมหลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ นี้จะได้รับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงปฎิบัติและสร้างประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 กุญแจหลักในการดำเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้


แผนการดำเนินงาน

โครงการ Egg Project เป็นโครงการเสริมหลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ นี้จะได้รับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงปฎิบัติและสร้างประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 กุญแจหลักในการดำเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้

  • Experiential Education

การเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ในภาคปฎิบัติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มากประสบการณ์ในธุรกิจ และสร้างประสบการณ์การดำเนินธุรกิจให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งการเรียนการสอนนี้จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาทุกคนที่มีความสนใจ พร้อมกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกคน

  • Entrepreneurship Support

Mentorship Program ตลอดช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงธุรกิจ ซึ่งพี่เลี้ยงในที่นี้จะเป็นอาจารย์ นักธุรกิจ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และมีวิสัยทัศน์เป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษา เป้าหมายของพี่เลี้ยงธุรกิจคือ ผลักดันนักศึกษาให้สร้างธุรกิจในระยะเริ่มต้นได้จริง โดยจะเน้นการช่วยพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับนักศึกษา และหาตลาดที่เหมาะสมในการเริ่มธุรกิจ

  • Industry Engagement & Partnerships

“Internship” ฝึกงานกับบริษัทในกลุ่มหอการค้าไทย และบริษัทพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน และตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจจริง โครงการฝึกงานนี้จึงแบ่งเป็น โครงการฝึกงานระหว่างภาคเรียน และในทุกภาคฤดูร้อน โดยการฝึกงานนี้จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล และให้อาจารย์ร่วมกับบริษัทเป็นผู้ประเมิน