แนะนำโครงการ EGG PROJECT

  • โครงการตั้งไข่ธุรกิจ (UTCC Egg Project)
     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

    ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งโครงการสร้างเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ ในชื่อโครงการ "Egg Project" หรือ "โครงการตั้งไข่ธุรกิจ" โดยเปิดให้นักศึกษาเสนอความคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สนใจ พร้อมรายละเอียดของความเป็นไปได้ในการพัฒนา ต่อคณะกรรมการคัดเลือก และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมธุรกิจเฉพาะทาง พร้อมกับการเรียนเชิงปฎิบัติ การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

    อ่านต่อ...