• วัตถุประสงค์
  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ
   

 • เจ้าของ
  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ในนาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   

 • บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
  ดร.ผุสดี พลสารัมย์ ในนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   

 • กองบรรณาธิการและการจัดการสิ่งพิมพ์
   
  ดร.ผุสดี พลสารัมย์ บรรณาธิการวารสารวิชาการ
  ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ กรรมการ
  ดร.สันนุดี เสลารัตน์ กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ กรรมการ
  รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวดี ศิริทองถาวร กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ กรรมการ
  อาจารย์อรนุช เมฆาวิบูลย์ กรรมการ
  อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์  กรรมการ
  Mr.Barry Pringle กรรมการ
  นางพิราภรณ์  สุขประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

 • คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ Editorial Advisory Board

ศาสตราจารย์ ดร. บุญคง  หันจางสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร .กุสุมา  รักษมณี คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สมยศ  นาวีการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  แก้วเทพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จิตะพันธ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Professor Vinod Singhal Operations Management,
Georgia Institute of Technology, USA

 

 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีความยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) บทความปริทัศน์ (review article)
ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ลงในเอกสารใด ๆ จากอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการจะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ เพื่อประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์ลง
ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้สนใจส่งบทความมาให้พิจารณาได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม.10400
หรือ Piraporn_soo@utcc.ac.th รายละเอียดรูปแบบการส่งต้นฉบับพลิกที่ปกหลังด้านในของวารสารวิชาการทุกฉบับ
หรือ http://www.utcc.ac.th
-> ผลงานวิชาการ -> วารสารวิชาการ

กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

  


บรรณาธิการ  วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 /1 ถ.วิภาดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์  02 697-6896-9   โทรสาร  02 276-5160

 Back