กลุ่มการอบรม
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก

เพิ่มพูนศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจค้าส่ง – ค้าปลีก เปิดมุมมองธุรกิจค้าส่ง – ค้าปลีก ด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจร้านค้า เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เส้นทางการดำเนินธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์การตลาด การกำหนดสูตรสำเร็จของการเป็นผู้นำทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาความรู้และความสามารถในการบริหารเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกลุ่ม

กลุ่มการบริหารจัดการภาษีอากร

เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมเปิดมิติการภาษีอากรตามหลักธรรมภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาษีอากรที่ดี โดยสัมผัสประสบการณ์จริงจากวิทยากร รวมทั้งร่วมสนุกกับสถานการณ์จำลองและดูงานที่กรมสรรพากร คุณจะรักในการเสียภาษี จากการอบรมในหลักสูตรนี้ (รับวุฒิบัตร จากกรมสรรพากร)

กลุ่มธุรกิจการค้าออนไลน์และการใช้สื่อการตลาดแบบดิจิทัล

ปฏิบัติการเรียนรู้เริ่มทำธุรกิจ การค้าออนไลน์ รวมถึงการใช้เครื่องมือการตลาดแบบดิจิทัล กับ เทรนเนอร์ ที่มีประสบการณ์จริงในแต่ละด้าน ทั้งจาก อีคอมเมิสร์ แพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์ ตัวจริง ในห้องเรียนเราเน้นการทำ Workshop ไม่ต้องท่องจำทฤษฎีหรือขั้นตอนมากมาย ที่สำคัญต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำธุรกิจได้เลย

กลุ่ม Design Thinking (การออกแบบเชิงความคิด)

คนส่วนใหญ่มักมองว่างานออกแบบทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูสวยงามน่าสนใจ แต่นั้นเป็นเพียงแค่รูปแบบภายนอกเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว งานออกแบบจะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย และที่สำคัญต้องคำนึงถึงเรื่องสภาพแวดล้อม ชุมชนและผู้คน ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับงานออกแบบนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม

การออกแบบเชิงความคิดจึงเป็นเครื่องมือในการออกแบบที่มุ่งเน้น :

 • วิธีคิดโดยใช้มนุษย์เป็นตัวกลางในการออกแบบ
 • สร้างความเข้าใจ คิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาเพื่อเกิดธุรกิจใหม่
 • รู้จักผู้ใช้ และเข้าถึ่งลูกค้าจากภายในตัวตน

หลักสูตร Design Thinking Bootcamp ในโครงการ Cook Book จึงเป็นเนื้อหาที่ใช้การสร้างความเข้าใจออกแบบและสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาซึ่งจะเป็นต้นแบบในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ในอนาคต เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะ

 • คิดหาสินค้าและบริการใหม่สำหรับธุรกิจของตนเอง
 • แก้ไขปัญหาและหากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของตนเองใหม่
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจถึงการออกแบบที่สามารถนำไปใช้ได้
กลุ่มธุรกิจระบบราง

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สนใจเรียนรู้ที่จะทำงานในระบบราง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบราง ผู้สนใจประกอบธุรกิจในระบบราง

 • ระบบราง และเทคโนโลยีระบบราง
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบราง
 • กฎหมายดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบราง
 • ธุรกิจขนส่งและโลจิสติส์ในระบบราง
 • ดูงานในสถานประกอบการ 1 วัน
 • Workshop และนำเสนอผลงาน

    สนใจสมัคร คลิกที่นี่ !!!    


© 2019 UTCC All Right Reserved