แคมป์ "ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า" มีความมุ่งหวังเพื่อสร้างรากฐานให้แก่เยาวชนให้มีแนวคิดด้านการประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และฝึกทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ไอเดีย การสื่อสาร การนำเสนอ การประสานงาน โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงจำเป็นต้องจัดในรูปแบบใน Online Camp ขึ้น โดยในแคมป์จะมีการถ่ายทอดแรงบันดาลใจและประสบการณ์ประกอบการ การทำ Workshop การสร้างโอกาสทางการประกอบการและนวัตกรรม และการโค้ช โดยพี่ผู้ประกอบการตัวจริง โค้ชจากวิทยาลัยผู้ประกอบการและ IDE Center ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยแคมป์นี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว จะมีสิทธิได้รับรางวัลและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมูลนิธิสิริวัฒนภักดี

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร ขั้นตอนการสมัครและการประกวด หมายเหตุ