ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชิงโล่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล

ผู้สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://accountancy.utcc.ac.th หรือติดต่อคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-697-6204-5