ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition 2018
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7)


ขอให้ท่านตรวจสอบรหัสทีมของท่านพร้อมผังที่นั่งสอบเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน