ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชิงโล่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล