บัญชีวิชาการ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมอบรมโครงการบัญชีวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS) ปี 2563” และนำเสนอกรณีศึกษา ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการด้านการบัญชีและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะบัญชี เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะบัญชี และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์มีความรู้ในการจัดทำกรณีศึกษา และเพื่อจัดทำกรณีศึกษาภายใต้กรอบวิชาการและวิชาชีพบัญชี

ผู้สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงจนถึงวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. และสามารถ ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://accountancy.utcc.ac.th/


* ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการบัญชีวิชาการ
กำหนดการ
  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารว่าง
  09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ
  09.30 - 12.00 น. ฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง“ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS) ปี 2563
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  13.00 - 14.30 น. ฟังบรรยาย การนำเสนอกรณีศึกษา
  14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
  14.45 - 15.30 น. ฟังบรรยาย การนำเสนอกรณีศึกษา
  15.30 น. ถามตอบและปิดโครงการ
 
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าอบรม