บัญชีวิชาการ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมอบรมโครงการบัญชีวิชาการ หัวข้อเรื่อง "รับมือและก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2562 : TFRS 15 และ TFRS 16" และนำเสนอกรณีศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิชาการที่ทันสมัยแก่คณาจารย์ผู้สอนบัญชีในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการสอนและการปฎิบัติงานทางการบัญชีต่อไปในอนาคต ผู้สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://accountancy.utcc.ac.th

สมัครเข้าร่วมโครงการ * รับเพียง 60 ท่านเท่านั้น
กำหนดการ
  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารว่าง
  09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ
  09.00 - 10.00 น. กรณีศึกษา
หัวข้อ "การวางระบสารสนเทศและการควบคุมภายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัท KALA จำกัด"
  10.00 - 11.00 น. กรณีศึกษา
หัวข้อ "การจัดการด้านบัญชีของสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชน บีพี 9"
  11.00 - 12.00 น. กรณีศึกษา
หัวข้อ "การวิเคราะห์งบการเงินของ บ.ชาไทย จำกัด (มหาชน)"
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  13.00 - 14.30 น. รับมือและก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2562
  • TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
  14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
  14.45 - 16.30 น. รับมือและก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2562 (ต่อ)
  • (ร่าง) TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
  16.30 น. ถามตอบและปิดโครงการ
 
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าอบรม