บัญชีวิชาการ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมอบรมโครงการบัญชีวิชาการ เรื่อง   "ก้าวทัน..มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต" และนำเสนอกรณีศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทางด้านบัญชีและรูปแบบทางด้านการสอนที่ทันสมัยโดยใช้ในกรณีศึกษา
ผู้สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

สมัครเข้าร่วมโครงการ

* รับเพียง 200 ท่านเท่านั้น
กำหนดการ
  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
  09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ
  09.00 - 10.30 น. ก้าวทัน...มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
  • ภาพรวมมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย พ.ศ.2560
  • ทิศทางและวิวัฒนาการของมาตรฐานการบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
  • การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฯ และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต
  • แนวโน้มและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในอนาคต (2559 - 2563)
  • การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS for PAEs) (ฉบับปรับปรุง 2561)
  10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
  10.45 - 12.00 น. ก้าวทัน...มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
  • การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS for PAEs) (ฉบับปรับปรุง 2561)
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 14.30 น. ก้าวทัน...มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
  • การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS for PAEs) (ฉบับปรับปรุง 2561)
  14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
  14.45 - 16.00 น. การนำเสนอกรณีศึกษา
  16.00 น. ถามตอบและปิดโครงการ
  หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมอบรม