บัญชีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดงานบัญชีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านบัญชีและผลงานวิชาการที่ทันสมัยแก่คณาจารย์ผู้สอนบัญชีในสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ
  08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
  08.45 - 08.50 น. รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานบัญชีวิชาการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสัน คล่องชุติโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  08.50 - 09.00 น. กล่าวเปิดงานบัญชีวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี คณบดี
  09.00 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง "จับประเด็น TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs และ PAEs"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
        อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น. การบรรยายเรื่อง "จับประเด็น TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs และ PAEs (ต่อ)"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
        อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  16.00 - 16.30 น. การนำเสนอกรณีศึกษาทางด้านบัญชี โดยอาจารย์ประจำคณะบัญชี